31 ஆகஸ்ட் 2011

ஏழை

இன்ப வாழ்வைத்

தரிசிக்கத் துடிக்கும்

இந்த நந்தனார்களுக்கு

வாழ்க்கையில்தான்

எத்தனைவிதமான

வறுமை நந்திகள்?

--------------------

அரசியல் சட்டம்

--------------------------------

மக்களின்

உணர்ச்சி வெள்ளத்தை

எதிர்த்து நீந்தும்

ஏடு!

-------------------------


 


 

கேள்வி

பித்தளை அகலாய்ப்

பிறந்தது உண்மை

பளபளத்து நின்று

பாராட்டுப் பெற்றும்

அழகும் அறிவும்

ஆனபயன் என்ன?

விரும்பினவரெல்லாம்

விலகியதென்ன?

வரவர

எண்ணெயும் கெட்டது

திரியும் கெட்டது

சிட்டமும் பிடித்து

சிதைந்தது வெளிச்சம்

மண் அகலாகவே

இருந்திருந்தால்

நின்று நேராகச்

சுடர்விட்டு நன்றாய்

ஒளிர்ந்திருப்பேனோ?

------------------------------------------

30 ஆகஸ்ட் 2011

இரு கவிதைகள்

"பிணக்கு"

உனக்கும் எனக்குமான

உறவுச் சிக்கல்களுக்கிடையில்

தார்மீக முனைப்புகளாய்

பின்னிக் கிடக்கின்றன

ஏராளமான வார்த்தைகள்

வறண்டுபோன நம்

வாழ்க்கைக்கு

சாட்சிகளாய் நிற்கின்றன

அதன் வீர்யம்

நீயும் நானும்

கூடிக் களித்தபோது

கும்மாளமிட்ட மெப்பனைகள்

மறைந்து போயின மாயமாய்

இந்தச் சொல்லடுக்குகளின்

ஆழத்தில் – இனி

நினைத்தாலும்

அவிழ்க்க முடியாத

சிடுக்குகளை

ஒரு மூன்றாமவன் வந்து

முயன்று நிற்கலாமா?

எல்லாம் பொய்யென்று

இழிந்துணாந்த வேளையில்

இந்த

இடைப்பட்டவன்

எதற்கு இங்கே?

---------------------------------------------------------


 

அகண்ட

ககன வெளித் தனிமையில்

உன் வருகைக்காக்க்

காத்துக் கிடக்கிறது மனம்

காற்றில் அலைபாயும்

இருண்மை விலகி

ஒளி பீறிடத் துடித்து நிற்கிறது

ஏக்கப் பெருமூச்சுக்குள்

அனலாய்ப் பரவி

உனக்கான

நேரத்தை நீட்டிக்கின்றன

விழித் திரையிலிருந்து

பரவும் கதாகள்

விட்டில் பூச்சிகளாய்

மினு மினுத்துப்

பறந்தழிகின்றன

கனல் துண்டமாய்ச் சிதறும்

கண் ஓர நீர்த்துளி

நம்மின்

கதையைச் சொல்லி

மடிகிறது!

-----------------------------------------------------------

29 ஆகஸ்ட் 2011

அவளால் மட்டுமே...

எதிரே

அமர்ந்திருக்கிறாள் அம்மா

ஏதாவது பேசேன் என்றால்

என்னையே

வைத்தகண் வாங்காமல்

பார்க்கிறாள்

எண்பது வயது அம்மா

என்னில் அப்படி

என்ன பார்க்கிறாள்?

ஏராளமாய் இருக்கும்

அம்மாவுக்கு

அவள் பார்க்க வளர்ந்த

ஆருயிர் உடம்பு இது!

இங்கு என்ன கருப்பு?

ஓ! இது மச்சமா?

இது என்ன காயம்

பாபு அடித்த

கிட்டிப்புள் தழும்புதானே?

அம்மாவின் தடவலில்

ஆறுதல் கொள்கிறது

அந்த ஆறிய தடம்!

என்னையே பார்ப்பதில் – அப்படி

என்னதான் இன்பமோ?

சிறு குழந்தையாய்த்

தாலாட்டி

பள்ளிச் சிறுவனாய்ப்

பாராட்டி

வயது இளைஞனாய்

வகுத்தெடுத்து

இன்று

வாழும் மனிதனாய்த்

தாங்கி நிறுத்தியவள்

எதிரே அமர்ந்திருக்கிறாள் அம்மா

எதுவும் பேசாமல்

என்னையே பார்க்கிறாள்

என்னவோ ஒரு உறுத்தல்

என் மனச் சிறைக்குள்ளே

எதிர்த்துப் பேசினேனே

அதை நினைப்பாளோ?

பொய்யுரைத்தேனே

அந்த ஞாபகமோ

அவள்

கண்களில் ஆறு பெருக

முன் கோபத்தில்

முறுக்கி நின்றேனே

அது உறுத்துகிறதோ?

பெற்ற தாயைப் பேணுதல் மறந்து என்

பெருமையுரைத்தேனே – அந்தப்

பேதமை நினைப்பாளோ?

கல்லாய்ச் சமைந்து

என்னையே பார்க்கிறாளே

ம்! அதுதான் உண்மை

எதிரே அமர்ந்து

என்னையே நோக்கி – என்

பாவங்களைக் கரைக்கிறாள்

அம்மாவால் மட்டும்தான்

அனைத்தையும்

மன்னிக்க முடியும்!!

------------------------------------------------


 

மாறிப் போன தடங்கள்khwpg;Nghd jlq;fs;


போய்விட்டுte;j md;W kdJ kpfTk; fdj;Jg; NghdJ. Vd; NghNdhk;? vd;W Mfpg;NghdJ. vijnay;yhk; epidj;Jf;nfhz;L Ngha;tUtijj; jtph;j;jpUe;NjNdh mitnay;yhKk; mope;Jjhd; NghapUe;jd. gae;jJ NghyNt! kdrpy; epd;wpUe;j gpk;gq;fs; NtW. mJ rpd;d tajpy; ehd; Xbahbj; jphpe;j njUf;fs;. ghh;j;Jg; ghh;j;J kfpo;e;j tPLfs;. ePe;jp ePe;jpf; fisj;j MW. kdjpy; gjpe;J NghapUe;j gbj;j gs;sp. mjd; gpd;Nd jdpj;J epd;w Fd;Wfs;. mjd; fPNo gue;J gl;l nghl;ly; ntsp. mq;Nf gwe;J jphpAk; mbf;fb fz;zpy; gLk; nghpa nghpa fOFfs;. vJTNk ,y;yhky; ,g;gb vy;yhtw;wpYkh xU khw;wk; Vw;gLk;? kdJ nehe;J NghdJ vdf;F. mJ tj;jyf;Fz;L Ch;. mg;NghJ mJ kJiu khtl;lk;. ,g;NghJ jpz;Lf;fy;ypd; fPNo tUfpwJ. ntw;wpiyf; Fz;L vd;Wjhd; ngah; vq;fs; CUf;F. Fz;L Fz;lhd mfd;W cUz;l ntw;wpiy tpisAk; nfhbf; fhy;fs; mg;NghJ mjpfk; mq;Nf. mjdhy; me;jg; ngah; vd;ghh;fs; nghpNahh;fs;. vdf;Fj; njhpa jf;fhspf; fkp\d; kz;bfisj;jhd; ehd; mjpfk; ghh;j;jpUf;fpNwd;. mt;tsT tpisr;ry; Rw;Wg; gFjpfspy;. nfhilf;fhdy; kiyf;F vq;fs; Ciuj; njhlhky; nry;y KbahJ. thUq;fs;> thUq;fs; vd;W vq;fs; vy;NyhiuAk; if ePl;b tuNtw;Fk; vq;fs; Ch;. gp.Mh;. ,uh[ka;ah;> fkyhk;ghs; rhpj;jpuk; ehty; vOjpa ngUk; gilg;ghsp gpwe;jJ ,e;j Ch;jhd;. mf;ucwhuj;jpy; %d;W njUf;fs; cz;L. xw;iwj; njU> eLj;njU> Nfhapy;njU vd;W. mjpy; xw;iwj; njUtpy;jhd; gp.Mh;.Mh;. mth;fspd; tPL cs;sJ. 'vOj;J' MrphpaUk; kzpf;nfhbf;fhy vOj;jhsUkhd [hk;gthd; jpU rp.R.nry;yg;gh mth;fs;jhd; Ehw;whz;L tpohf; nfhz;lhbdhh;fs; jpU gp.Mh;.,uh[ka;ah; mth;fSf;F. ngU Kaw;rp vLj;Jr; nra;j tpoh mJ. xw;iwj; njUtpy; mth; gpwe;j tPl;il epidtplkhf;fpdhh;fs; mg;NghJ. ,g;NghJk; Nghdhy; mq;F ghh;f;fyhk;. epidtplk; vd;w 'vOj;Jf;fy;' gjpf;fg;gl;l mstpy;. mJjhd; Ntjid. me;j tpohTf;F jpU n[afhe;jd; cl;gl vy;yh vOj;jhsh;fSk; te;jpUe;jhh;fs;. ehd; jpU eh.ghh;j;jrhujp> jpU gp.v].;,uhikah Nghd;wth;fisg; ghh;j;jJ mg;NghJjhd;. jpU v];.tp.rf];uehkk; mth;fspd; Nrth ];Nl[; FOtpdhpd; 'NjNuhl;b kfd;' ehlfk; eilngw;wJ tpohtpd;NghJ. kiwe;j ebfh; jpU Kj;Juhkd; mth;fis> Nfhapy;njUtpy; xU tPl;by; gf;fj;jpy; mkh;e;J 'M'ntd;W ghh;j;Jf;nfhz;L Ngrpf; nfhz;bUe;Njhk;. ntF mikjpahdth;. mkh;j;jyha;g; Ngrf;$bath;. Mh;g;ghl;lk;> ge;jh vd;W vJTkpy;yhky; mg;gb xU ebfiug; ghh;g;gJ mhpJ. jpU.rp.R.nr.apd; rp\;aNfhbfs; ehq;fs;. ,g;gbr; nrhy;ypf;nfhs;tjpy; vq;fSf;F xU jdpj;j ngUik cz;L. mth; me;j tpohTf;fhf> mjd; Nkd;ikf;fhff; fLikahf cioj;jhh;. mth; ,l;l fl;lisiar; rpuNkw;nfhz;L nra;Njhk; ez;gh;fshfpa ehq;fs; ehiye;J Ngh;. Xb Xbr; nra;Njhk;. Mbg; ghbr; nra;Njhk;. mj;jid re;Njh\k; vq;fSf;F. Nky ke;ij ,uh[h[p Nkilapy; tpohf; $l;lk;. ehj];tuk; Koq;f Nksjhsj;NjhL Ch;tyk;. jpU eh.gh. mth;fNshL xl;b xl;b ele;Jnfhz;L te;jJk;> mtiu> mthpd; fk;gPuj;ij> me;j jPl;rz;aj;ij> me;j epkph;e;j ed;diliag; ghh;j;J mDgtpj;Jf;nfhz;Nl $l te;jJk; mj;jid ngUik kdjpw;Fs;. vq;fs; Ch; jpU rp.R.nr. mth;fshy; ngUik ngw;wJ. jpU gp.v];. ,uhikah> rpWfij kd;dd; mth;fspd; CUk; mNjjhd;. nghpa mfk; vd;W xU tPL cs;sJ Nfhapy; njUtpy;. mJjhd; rp.R.nr. mth;fspd; tPL. thry; jpz;izapy; Rw;wptu ehq;fs; mkh;e;Jnfhz;L mth; NgRtijf; Nfl;Nghk;. vq;fspd; fj;Jf; Fl;bf; ftpijfis vLj;J tpLNthk;. vOjp ePl;LNthk;. xd;Wk; vjph;tpidapd;wp mj;jidAk; jpUk;gptpLk; mikjpaha;. jpU. rp.R.nr. mth;fs; khjphp xU ciog;ghspiag; ghh;f;fNt KbahJ. jhd; vOjp mr;rpl;l Gj;jfq;fisr; Rke;J nfhz;L Ch; Cuhfr; nrd;wth; mth;. vOj;J ,jo;fisg; gpd;dpLtJ> jghypy; mDg;GtJ Mfpa gzpis mtNu Kd;dpd;W nra;thh;. rp.R.nr. kpfTk; vspikahdth;. fl;bf; fl;b ePh;f;fhtp Vwpg;Nghd xU Ntl;bapy;jhd; vg;NghJk; njhpthh; mth;. fhlhj; Jzpapy; ijf;fg;gl;bUf;Fk; khh;igAk;> fOj;ijAk; KOikahf kiwj;j ifapy;yhj gdpad; Nghl;bUg;ghh;. xU lah;r; nrUg;G. me;jr; rj;jk; Nfl;Lf; Nfl;Lg; gofpg;Ngha; mth;jhd; Nghfpwhh; vd;W tPl;Lf;Fs; ,Ue;jgbNa nrhy;yptpLNthk; ehq;fs;. jpahfp Rg;ukzparpth mth;fSf;Fk; me;j Ch;jhd;. vOj;jhsh; N[hjph; yjh fphp[h mth;fspd; CUk; tj;jyf;Fz;Ljhd;. mth;fisg; gw;wpr; nrhy;yhky; ,Ue;jhy; mJ ngUk; jtW. fhRf;fhf vOjhky;> fUj;Jf;fhf vOJgth; mth;. vOj;Jf;F ey;y Nehf;fk; Ntz;Lk; vd;gjpy; jPh;khdkhf ,Ug;gth;. mtUila ve;jg; gilg;Gk; nghOJNghf;Ff;fhf vOjg;gl;lJ vd;W nrhy;yNt KbahJ. mw;Gjkhd gilg;ghsp. ,j;jid ngUikfisAk; cs;slf;fpa mNj Chpy;jhd; ,d;ndhU nghpa jpahfpAk; ,Ue;jhh;. mth;jhd; vq;fs; je;ij. jdf;F tha;j;j Ncwhl;ly; cj;jpNahfk; jd; thhpRfSf;Fk; njhlh;e;J tplf; $lhJ vd;gjpy; cWjpahf epd;wth;. kpff; Fiwe;j tUkhdj;jpy; gpbthjkhf MWNgiug; gbf;f itj;jth;. murhq;f Ntiyiag; gps;isfs; gpbg;gJtiu tplg;Nghtjpy;iy vd;W ,aq;fpath;. Ncwhl;lypy; Ntiy ghh;j;J cah;e;j FLk;gk; vd;why; mJ vq;fs; tPLjhd; vd;W jiy epkph;e;J nrhy;yyhk;. mg;ghtplk; xU nfl;l gof;fKk; fpilahJ. nghb NghLtijj; jtpu. mijf;$l> mjw;fhd kpff; Fiwe;j igrhr; nryitf; $l vq;;fspd; gbg;Gf;fhfj; jpahfk; nra;jth;. jplkhf> ve;jr; rydKkpy;yhky; ehw;gJ Ik;gJ Mz;L fhyk; xU kdpjdhy; ,g;gb ciof;f KbAkh? Kbe;jJ mg;ghthy;. mg;ghthy; kl;LNk vdyhk;. me;j kd cWjp ahUf;Fk; tuhJ. ,Nj gpd;dzpiaf; nfhz;l NtW rpy FLk;gq;fs; fhzhky; NghdJjhd; rhl;rp. mg;ghtpd; jpahfq;fs; mstplw;fhpaJ. mjw;F cWJizaha; epd;wJ mk;kh. mtspd; jpahfq;fisAk; ,q;Nf epidT $whtpl;lhy; ed;wp kwe;jth; MNthk;. mg;gh Ntiy ghh;j;j ntq;fNl\; fNg ,d;W ,y;iy. ehq;fs; FbapUe;j Voiu &gha; thlif tPL ,y;iy. vdf;F ,ytrkhf l;a+\d; nrhy;ypf; nfhLj;j fzf;F thj;jpahh; fpU\;zrhkp ,y;iy. mz;zhTf;F v];.v];.vy;.rp.> Njh;Tf;Fg; gjpide;J &gha; fl;lzg; gzk; nfhLj;j kpuhRjhh; ,g;NghJ ,y;iy. tPl;Lf;F tPL mruhky; jz;zp vLj;J tpLk; itj;jp ,y;iy. NuNuNuvd;W ghbf; nfhz;L jphpAk; Gj;jp Ngjypj;j gl;ljhhp ntq;fl;uhkidf; fhztpy;iy. mtNdhL jq;if guk;giur; rhgk; vd;W igj;jpakhfpj; jphpe;j fpWf;F uh[k; ,y;iy. gs;sp thrypy; < nkha;f;ff; fplf;Fk; rPahd;,ye;ijg; gok; tpw;Fk; ghl;b> g;g;g+g+..vd;W Cjpf;nfhz;L tUk; fkh;fl; fk;G kpl;lha;f;fhud;> fhyzhTf;F xU ghl;by; fyh; rh;gj; jUk; khhpak;kd; Nfhapy; vjph;f;fil> ,g;gbr; nrhy;ypf; nfhz;Nl Nghfyhk;jhd;Vd;>

mf;ucwhuj;jpd; gioa Kfq;fs;> gbj;j ez;gh;fs; vd;W vtUNk ,y;iy ,d;W. mNef tPLfs; ,bf;fg;gl;L Gjpa tPLfs; fl;lg;gl;L ahh; ahNuh> vtnutNuh Fb te;jpUe;jhh;fs;. gbj;j gs;spf; fl;llk; gy ,lq;fspy; rpije;jpUe;jJ. mjd; Rw;Wr; R+oy; ngUk; khR gbe;jpUe;jJ. fzf;fpylq;fh tPLfs;> gpd;Gwk; Rk;khf; fple;j nghl;ly; ntspfs; midj;jpYk; tPLfs;> tPLfs;> tPLfs;. gs;spiar; Rw;wpapUe;j tpisahl;L ikjhdk; Vdpg;gbr; RUq;fp rpWj;Jg; NghdJ? vd; kdKk; Vdpg;gbr; RUq;fpg; NghfpwJ? ehd; ePe;jp ePe;jpf; fspj;j MW vq;Nf? Fjpiuf; fy;ypy; Fjpj;J> ahidf; fy;Yf;F Kq;F ePr;rpy; te;J fiuNahukha;f; Fspj;Jf; nfhz;bUe;j Kj;Juhzpapd; fhiyf; fps;spNdhNk? me;j ,lk; vq;Nf NghdJ? murkuj;jbg; gps;isahUf;F Kd;dhy; gRtd; cl;fhh;e;jpUf;f> Rw;wptu Mb gjpndl;Lf;F mtDf;F rpj;uhd;dq;fs; gilf;Fk; Nfhyhl;l epfo;r;rp eilngWNk? NfhNyd;dhf; NfhNy……NfhNyd;dh NfhNy..me;jf; Nfhapy; vd;dthapw;W? fz;fspy; fdy; gwf;f KWf;fpa kPirAld; ifapy;thNshL fhtYf;F epw;ghNd rq;fpypf; fUg;gd;mtdpd; fhty; vd;dthapw;W? MW ,Ue;jhy;jhNd ,itnay;yhk; Ntz;Lk;? MNw ,y;iy. mJNt FWfpf; FWfpf; NfhL Nghy; Xukha; rhf;fil ePuha; Jh; ehw;wj;NjhL nfhRf;fspd; gpwg;gplkha;> mRj;jj;jpd; ,Ug;gplkha;vd;d nfhLik ,J? kdR kpfTk; fdj;Jg; NghdJ vdf;F. nrhe;j Ch; Nghdhy; kd epk;kjp Vw;gLk;. re;Njh\k; kpspUk;. ,J Neh;khwha; Mfpg; NghdNj? kdjpy; Vw;fdNt gbe;J NghapUe;j gpk;gq;fs; mope;J Ngha;tpLNkh? mope;J Nghapw;Nwh? mtw;wpdhy; cs;sj;jpy; Njq;fpf; fple;j ed;ndwpfs; rpjpykhFNkh? MfhJ. mJjhd; Mjhu ];Ujp. mitjhd; cuk;. me;j cuj;jpy; tpise;jJjhd; vd;Ds; gbe;jpUf;Fk; ed;ndwpfs;. mitfSf;F vd;WNk moptpy;iy. epr;rak; moptpy;iy. mJjhd; rj;jpak;!!


 

தவறியவர்களுக்கு

----------------------------------------------


 

வேலை
கிடைக்கும்
முன்

வேலை
வேலை
என்று
அலைந்தோம்

கிடைக்குமோ
கிடைக்காதோ
என்று

ஏங்கினோம்

கிடைக்காமலே
போய்விடுமோ

என்று
பயந்தோம்

ஓடி
ஓடி
விண்ணப்பங்கள்

வாங்கினோம்

தேடித்
தேடித்
தேர்வுகள்

எழுதினோம்

தேறினாலும்
நழுவி
விடுமோ

என்று
நடுங்கினோம்

விரட்டி
விரட்டி
நேர்முகம்
கண்டு

இன்று

கைப்பிடியில்
ஒரு
அச்சாணி

கால்பதித்து
நிற்கும்
தடம்

எல்லாம்
சரி

காலக்
கணக்கை
அறுதியிட்டதுபோல்

கடமைகளையும்
உணர்ந்தோமா?

சார், இந்த
ரிப்போர்ட்டை

இன்னைக்கே
அனுப்பணுமாம்

மானேஜர்
சொன்னார்

அட, வைய்யப்பா! அதுக்கென்ன

இப்ப
அவசரம்?

எங்கிருந்து
வந்த்து

இந்தக்
கொழுப்பு?

-------------

முரண்நகை


 

rpWfij                                                                                        

nfhy;iyg;Gwj;jpy; mkh;e;jpUe;jhd; gQ;rtb. kuq;fis Ntbf;if ghh;g;gjpy; mtDf;Fg; nghOJ NghdJ. mbf;Fk; ntapYf;F xNu rkaj;jpy; kuj;jpy; cs;s vy;yh ,iyfSk; gOj;jpUe;jd. mtw;wpd; kQ;rs; epwk; mofha; ,Ug;gjha; Njhd;wpaJ. jhDk; ,d;Dk; nfhQ;r ehspy; mg;gbg; gOj;J cjph;e;J tpLNthNkh vd;W epidj;Jf; nfhz;lhd;. clk;G me;jsTf;Fj; jsh;e;J Nghtjha; czh;e;jhd;.

Neh;ikaha; ,Ue;jhy; mg;gbj;jhd; vd;W nrhy;ypf; nfhz;lhd;. mJ mtNd jd;idj; jpl;bf; nfhs;tJNghy; ,Ue;jJ. mg;bj;jhz;lh ,Ug;Ngd;vd;dhy gd;dp khjphpg; gP jpq;f KbahJlhvd;W gy;iyf; fbj;Jf; nfhz;L Kdfpdhd;. cs;Ns gLj;Jf; fple;j Nfhfpyh jiyia cah;j;jpg; ghh;j;jJ Nghy; ,Ue;jJ.

"ePq;fNs xU gpa+Dcq;fSf;nfJf;F ,njy;yhk;…" mts; mijj;jhd; nrhy;ths;. nuhk;g fhykha;;r; nrhy;ypf; nfhz;bUf;fpwhs;. mt fplf;fhgQ;rtb fhyhy; mts; thh;j;ijfis vl;b cijj;jhd;. mJ vq;Nfh gwe;J cUj; njhpahky; NghdJ.

vJTk; Ngrpdd;dh cd;idAk; ,g;bj;jhd;.nrhy;ypf; nfhz;Nl thapy; xU gPbiar; nrUfpdhd;. tpLk; Gif tPl;Lf;Fs; NghdJ. Gif gpbf;fhky; mts; ,Ukpdhs;. mtdpd; thh;j;ijfs; RUs; RUsha;r; nrd;W mts; fOj;ijj; jpUfpd. nyhf;F nyhf;nfd;W fOj;ijg; gpbj;Jf; nfhz;L mts; ,UKtJ ,tDf;F mYg;gha; ,Ue;jJ. me;jg; gf;fkha;g; Ngha; nflNtz;Bmts; cUz;L kiwtpw;Fg; Ngha; jiyaizia ,Oj;Jf; nfhz;lhs;.

gQ;rtb fhk;gTd;l; Rtw;wpy; itj;j Nrhw;iwg; ghh;j;jhd;. mij mzpy; jpd;W nfhz;bUe;jJ. gUf;if gUf;ifaha; ifapy; vLj;Jf; nfhz;L ,tidg; ghh;j;jJ. cdf;Fj;jhd; ntr;rpUf;Nfd;Rk;kh gag;gplhkr; rhg;gpLey;y fhRy thq;fpdJjhd; ,J. yQ;rf; fhrpy;yvd;whd;.

mzpy; rphpj;jJ. ,j;jd eh ehd; vJTk; Nfl;lNjapy;iyNa. ,d;idf;F ePah vJf;Fr; nrhy;w? vd;wJ mJ.

"eP re;Njfg;gl;l khjphp ,Ue;jpr;Rmjhd; nrhd;dd;…"- gQ;rtb gjpypWj;jhd;.

"mnjy;yhk; vdf;F Ntzhk;. ck;Nky vdf;F ek;gpf;f cz;L…"
nrhy;yptpl;L gUf;if tplhky; mzpy; rhg;gpl;lJ. gQ;rtb jpUg;jpahdhd;.

md;W MgPRf;F kl;lk; Nghl epidj;jhd; gQ;rtb. Nghdh me;jf; fhz;l;uhf;lh; tUthd;. Nguk; NgRthd;. mtDf;Fk; MgPRf;Fk; eLTy eh miyaZk;. vdf;nfd;d jiynaOj;jh? vtNdh Ngrpl;Lg; NghwhDfvd;dNkh gz;zpl;Lg; NghwhDfehdh Kb NghlZk; ,tDfSf;Fs;s? vd;d jiynaOj;Jlh ,J? ,tq;f gz;w ghtj;Jf;F ehk Jz Nghf Ntz;bh;f;F. vd;id Ms tpLq;flhd;dhYk; Nfl;f khl;Nlq;FwhDq;fVw;fdNt ,Ue;j vlj;JyAk; ,e;j lhh;r;rh;jhd;Dl;L ,q;f te;jh ,q;f jiya tphpr;Rg; Nghl;Lf;fpl;L MLJ. vk;Gl;L Mr me;jr; nrhl;lj; jiyaDf;F? ,tndy;yhk; MgPruhk;? xdf;F g;Nuhf;fh; NtZk;dh xU f;shh;f;f tr;rpf;f? vd;id Vz;lh $g;gpLw? ehndd;d khkhg; gayh? ,g;b nehr;Rg; gz;zpf;fpl;bUe;jPd;dh mg;wk; fhg;gp> B thq;Fwjf;; $lr; nra;a khl;ld; ghh;j;Jf;f. Nghlh krpUd;DLNtd; Mkh!

vhpr;ry; te;jJ gQ;rtbf;F. Vd; ehk ,g;b ,Uf;Nfhk;D epidf;f Muk;gpr;rhd;. mg;ghl;lUe;J gofpf;fpl;lJjhd;D njhpQ;rpr;R. mtU kl;Lk; kz;ilag; Nghlyd;dh ,e;j NtyAk; fpilr;rpUf;fhJ. vd;dj;jNth vl;lhq;fpsh]; gbr;rJf;F ,e;j Ntiyag; Nghl;Lj; je;jhDq;frh;jhd; Ngrhkf; nflg;Nghk;dh ,Uf;f tpLwhQ;Qsh? VNjh Ntiyiag; ghh;j;Njhk;> rk;gsj;j thq;fpNdhk;D ,Uf;fhk mj;jid Njtbahj; jdj;Jf;Fk;y ,Of;Fwhq;Q...ehdh MS mJf;F?

gQ;rtb Ntiyf;Fg; Ngha; gj;J tUlk;jhd; MfpwJ. mtd; je;ij xU Fbfhuh;. jpBnud;W xU ehs; khuilg;gpy; khpj;Jf; Nghdhh;. mthplk; cs;s nfl;l gof;fq;fs; vJTk; jd;dplk; jiy fhl;lf; $lhJ vd;W cWjp vLj;Jf; nfhz;Ljhd; mtd; me;j Ntiyf;Nf Nghdhd;. mJf;Ff; Nfhfpyhjhd; fhuzk;. Mdhy; mtNs ,g;nghOnjy;yhk; rkah rkaq;fspy; epiwag; gpjw;Wfpwhs;. cq;f MgPRy fhz;Luhf;lUfnsy;yhk; tUthfshKy;ya;ahmTfnsy;yhj;ijAk; gofp tr;rpf;fpl;Nld;dh ey;yh Jl;Lj; jUthfshKy;yeP gpa+Djhdthq;fpdh ahU vd;d nrhy;yg; NghwhfVd;a;ah nfle;J fhAwvd;idAk; fha tf;fpw? mts; Ngr;R ,tDf;Fg; gpbf;ftpy;iy. ,tSf;F Vd; ,g;gbg; Gj;jp NghfpwJ vd;W epidj;jhd.; gpa+d; Ntiyf;F tUtjw;F Kd;G rpj;jhs; Ntiyf;Fg; Nghdhd.; xU ehisf;F EhW &gha; fpilj;jJ. jpdKk; fhiyapy; Jhf;Fr;rl;bAld; gpuhtpld;l; MgP]; gpshl;ghuj; jpl;bapy; Ngha; mkh;e;J tpLthd;. mq;Nfjhd; vy;yhUk; $Lthh;fs;. mq;Fjhd; mQ;riyia re;jpj;jhd;. mts; Fzk; ,tDf;Fg; gpbj;jpUe;jJ. Ntiy Neuq;fspy; mts; nuhk;gTk; ,tidj; njhe;juT nra;jhs;. vd;d fhuzj;jhy; jd;dplk; ,g;gb Nkhfpf;fpwhs; vd;W ,tDf;Fg; Ghpatpy;iy. mtspd; rphpg;Gk; mq;f mirTfSk; Fdpe;J epkpUk;NghJ mtspd; ,Lg;Gk;> gpd;Gwg; gpU\;lKk; ,tidg; ghlha;g; gLj;jp vLj;jd. mtNs jd;id ,j;jid tpUk;Gk;NghJ jhd; Vd; xJq;f Ntz;Lk; vd;W epidj;jhd; gQ;rtb. NfhfpyhTf;Fj; njhpe;jhy; tUj;jg; gLthNsh vd;W Njhd;wpaJ. gakhAk; ,Ue;jJ. epr;rak; tPl;by; fyfk; ntbf;Fk;. vd;dkhjphp Nahf;akhdtd; gag;glj;jhd nra;aZk;mjhd; epahak;! jd;idf; fl;Lg;gLj;jpf; nfhs;tjhf epidj;Jf; nfhz;lhd;. MdhYk; kdR nuz;L gf;fKk; mbj;Jf; nfhs;sj;jhd; nra;jJ.

xU ehs; rw;Wk; vjph;ghuhky; mQ;riy tPl;Lf;F te;j md;iwf;F Nfhfpyh myl;bf; nfhs;sNtapy;iyNa vd;gJjhd; Ghpahj Gjpuhf ,Uf;fpwJ. Mdhy; xd;W mjw;Fg; gpwFjhd; mtspd; Ngr;Nr khwpw;W vd;gJ kl;Lk; gQ;rtbf;F Qhgfk; te;jJ. cd; MgPRy epiwaf; nfilf;Fkhk;y vd;W mbf;fb mts; mhpg;gJ ,tDf;Fg; gpbf;ftpy;iy. thq;fpf; nfhLj;jh mQ;ry $lr; Rj;Jwjf; fz;Lf;f khl;lh NghypUf;FgLghtpf;Fj; Jl;Lj;jhd; Fwpah ,Uf;Fk; Nghy...FWk;ghf epidj;Jf; nfhz;lhd;.

Nfhfpyhtpd; mhpg;Gk;> mQ;riyapd; moFk;> mtid xt;nthU tifapy; njhe;juT nra;jd. mQ;riyahtJ gyd; vJTk; vjph;ghh;j;j khjphpj; njhpatpy;iy. Mdhy; Nfhfpyh jpdKk; gzk; gzk; vd;W gwf;fpwhNs? mtis vg;gbj; Njw;WtJ? nfhLf;fpw fhir tr;rpf;fpl;L fk;KD FLk;gk; elj;JwP! %Z Ntsr; Nrhj;Jf;Ff; nfilf;Fwg;gNt ,g;b ,Uf;f! ,y;yhkg; Nghapl;lh vtNdhlahr;Rk; Xbg; NghapWt Nghy;Uf;Fvd;whd; xU ehs;. mjw;F mts; xd;Wk; gjpy; nrhy;ytpy;iy. Ngrhkg; NghwhNs jbr;rp! eh nrhd;dJy rk;kjk;jhd; Nghy;Uf;F? vd;W epidj;J Ntjidg; gl;lhd; gQ;rtb. mtDf;F tPl;by; ,Uf;fTk; gpbf;ftpy;iy. MgP]; NghfTk; gpbf;ftpy;iy.

xU fl;L gPbapy; ghjp fhypahfpapUe;jJ. Gifaha; tpl;L tpl;L mtDf;Nf ,Uky; tu Muk;gpj;jpUe;jJ. kuj;jpypUe;j mzpy; jpUk;gj; jpUk;g mtd; NrhW itj;jpUe;j ,lj;jpw;F te;J te;J NghdJ. NtW czT vJTk; mjw;Ff; fpilf;ftpy;iy vd;W epidj;jhd;. Nja;f;ff; fple;j ghj;jpuj;jpy; rpy gUf;iffs; xl;bf; nfhz;bUe;jd. mtw;iw topj;J vLj;jhd;. gf;fj;jpy; Fok;Gr; rl;bapy; ,Ue;j fha;j; Jfs;fisf; fyf;fp top;j;jhd;. fhk;gTd;l; Rthpy; Ngha; itj;jhd;. ,g;NghJ mzpy; mij xj;jpf; nfhz;bUe;jJ. Fok;G Urpah ,Uf;fh> jpd;D jpd;D vd;whd; ,td;. mtid ,q;f th vd;W mioj;jJ mzpy;. ifapypUe;j gPbia tpl;nlwpe;jhd; gQ;rtb. thiaf; nfhg;gspj;jhd;. mzpy;fpl;lg; Nghify tha; ehwf; $lhJ vd;W epidj;jhd;. vd; KJfpy Vwpf;Nfh cd;d Rj;jpf; fhz;gpf;fpNwd; vd;wJ mzpy;. ma;Nahme;jf; NfhL mopQ;rpLr;rpd;dh? vd;whd; ,td;. mJ mopahJ> mJ rhkp Nghl;l NfhLmJjhd; vdf;F gyk; vd;wJ mzpy;. mjhNd cdf;F moF. mJ Nky xf;fhe;J ehd; mij kiwf;fpwJ ghtkpy;iyah? rhkp Nghl;lJ Nky fhy itf;fyhkh? khpahj ,y;iyNa? vd;whd; gQ;rtb. mg;gbnay;yhk; epidf;fhj vd;w mzpy; mtid mjd; KJfpd; Nky; Vw;wpf; nfhz;lJ.

gQ;rtbia xU nghpa muz;kidapy; nfhz;L tpl;lJ mzpy;. nuz;L ehisf;F ,q;NfNa ,U. gpwF te;J $l;bg; NghfpNwd; vd;W Ngha;tpl;lJ. Naa;! Naa;! vd;W ,td; mioj;jJ mjd; fhjpy; tpoNtapy;iy. muz;kidiag; Rw;wpg; ghh;f;f Muk;gpj;jhd; gQ;rtb. jh;ghh; kz;lgk;> ehl;ba muq;F> vd;W xt;nthd;whfg; ghh;j;Jf; nfhz;Nl te;jhd;. murh; thpirahf epw;Fk; [dq;fSf;F nghw;fhRfis ms;spf; nfhLg;gJ Nghy; xU Gifg;glk; ,Ue;jJ mq;Nf. jpBnud;W ,tDf;F gfPh; vd;wJ. me;j murh; jd;idg; NghyNt ,Ug;gij mg;NghJjhd; czh;e;jhd; gQ;rtb. nfhQ;rk; nfhQ;rkhf jhd; me;jg; Gifg;glj;Jf;Fs; Eiotjhf vz;zpdhd;.

"ke;jphpahNu,e;j nts;spf; fhRfnsy;yhk; vg;gb te;jJ?"

"kf;fsplkpUe;J te;j thpg; gzk;jhd; kd;dh…" ke;jphp nrhd;dhh;.

"thpg; gzj;ij ,g;gb ntWNk ms;sp tPRtjhy; vd;d gad;? mth;fis ciof;f itj;J mjw;Ff; $ypahfj; jhuhskhf toq;fyhNk?"

"cioj;J cw;gj;jpiag; ngUf;Ftjdhy;jhd; ,e;j thpg; gzk; tUfpwJ kd;dh,J jhq;fs; mwpahjjh?"

"mg;gbahdhy; NkYk; ey;y eyj;jpl;lq;fSf;F ,ijg; gad;gLj;Jq;fs;mJjhNd rhp…"

"tUlj;jpw;F xU Kiw ,t;thW nra;tJ ek; muz;kid tof;fk;,d;W uhzpahhpd; gpwe;jehs; vd;gijj; jhq;fs; mwptPh;fs; my;yth?"

"uhzpahuh? mg;gbnad;why; mtisf; nfhz;L nfhLf;f itg;gJjhNd Kiwmg;nghOJjhNd mtspd; ngUikia kf;fs; czh;thh;fs;? uhzpia Kd;dpWj;jhky; vg;gb ,ij elj;JfpwPh;fs;? mioj;J thUq;fs; uhzpahiu.

uhzp tUtijg; ghh;j;J mjph;e;jhd; gQ;rtb. Nfhfpyh ePah?

"Mkhk;> vd;id kwe;J tpl;ljh cq;fSf;F?"

"cd;id kwf;f KbAkh? ehd; fl;batshapw;Nw eP?

"mg;gbnad;why; mts;?"


"ahiuf; Nfl;fpwha;?"

"mJjhd; md;nwhU ehs; tPl;Lf;F te;jhNsmts;jhd;"

"X! mtisr; nrhy;fpwhah? mQ;riyjhNdmts; vd;idr; Rw;wpats;?"

"vd;dJ> Rw;wpatsh?"

"Mkhk;> mts;jhNd vd;idr; Rw;wpr; Rw;wp te;jhs;…"

"ke;jphpahNuNgha; mtis mioj;J thUq;fs;…"

"mtnsjw;F ,e;Neuj;jpy;…?"

"mts;jhNd cq;fisr; re;Njh\g; gLj;Jfpwhs;mjdhy;jhd;…"

"mQ;riyapd; ehl;bak; Muk;gkhapw;W. mtspd; xt;nthU mirTk; gQ;rtbiaf; fpwq;fbj;jd. mtspd; ghtq;fs; ,tid th. th..vd;wioj;jd. mUfpy; ghtkha; mkh;e;jpUf;Fk; Nfhfpyhitg; ghh;j;jhd;. mtSk; moFjhd;. Mdhy; trjp NghjhJ. ey;y trjp tha;g;G ,Ue;jhy; mQ;riyia kpQ;rp tpLths; mts;. MdhYk; ntWk; rpj;jhs; Ntiy ghh;f;Fk; mQ;riyf;F ,j;jid moF MfhJ vd;W nghwhikg; gl;lJ kdk;. fhrh> gzkh? mtNsh tpUk;Gfpwhs;. mtisAk; fl;bf; nfhz;lhy; vd;d? $lhJ. ghtk; Nfhfpyhmts; Kfj;jpy; fz;zPiuf; fhzf; $lhJ. jhNd rjk; vd;W te;J tpl;lts;. ,ts; vq;fpUe;J Kisj;jhNsh? Ntiyf;Fg; Nghd ,lj;jpy; vd;idNa Nehq;Ffpwhs;. ehd; Ntz;lhk; vd;whYk; tplkhl;Nld; vd;fpwhs;. fple;J tpl;Lg; Nghfpwhs;. xUtd; ,uz;L rk;rhuk; itj;Jf; nfhs;sf; $lhjh? trjp tha;g;NghL ,Ue;jhy; vd;d ghjpf;fg; NghfpwJ? vy;NyhUk; re;Njh\khf; ,Ue;J tpl;Lg; Nghfl;LNk? Nfhfpyh tpl khl;lhs;. mtSf;Fj; JNuhfk; nra;af; $lhJ. nfl;Lg; Nghf ,Ue;j jd;id kPl;lts; mts;jhd;. Ntiy fpilj;j Gjpjpy; mts; kl;Lk; jd;dplk; te;J Nruhtpl;lhy; jhd; vd;Nwh rPuope;J rpd;dhgpd;dkhfpg; NghapUg;Nghk; mts;jhd; jdf;F ey;yJ nrhy;ypf; nfhLj;jhs;. Mdhy; mtNsjhd; ,d;W mYj;Jr; rypj;Jf; nfhs;fpwhs;. mtshy;jhNd MgP]; Nghfhky; cod;W nfhz;bUf;fpNwhk;.

mts; jUk; neUf;fbiag; ghh;j;jhy; jhDk; Ngha; if ePl;b tpl;lhy;? mg;Gwk; mg;gh khjphp Fbj;Jf; Fl;br; Rtuha;g; Ngha; filrpapy; capiu tpl Ntz;baJjhd;. gzk; vy;yhf; nfl;l gof;fq;fisAk; nfhz;L te;J tpLNk!. thq;fp tpLNthNkh? thq;fp tpl;NlhNkh? Ghpatpy;iy. Fog;gkhapUe;jJ.

"mJ fplf;fl;Lk;mQ;riy> cdf;F md;nwhU ehs; fhypy; flg;ghiu tpOe;jNj! me;j tPf;fk; jzpe;J tpl;ljh? ,e;j Ml;lk; NghLfpwha;? vq;Nf fhiyf; fhz;gp.ghh;f;fpNwd;Xbg; Ngha; mQ;riyapd; ,lJ fhy; Nriy Edpiaj; Jhf;fpdhd; gQ;rtb. fhak; gl;lhYk; me;jf; fhy;jhd; vd;d moF? nfhLj;J itj;j flg;ghiu! tPf;fk; Fiwe;jpUe;j fhypy; tputpapUe;j Gz; Mwhky; mg;gbNa ,Ue;jJ. mNjhLjhd; jd;id kfpo;tpf;f ,g;gb MLfpwhsh?

"ke;jphpahNu ,q;Nf thUq;fs;."
ke;jphp gjw;wj;NjhL mUfpy; te;jhh;. mth; fhjpy; nrhd;dhd; gQ;rtb.

",tis vd; me;juq;f miwf;F mioj;Jr; nrd;W rfy trjpfNshL jq;fr; nra;Aq;fs;…"

"Nfhfpyhth ehk; NghNthk;ke;jphpahNu> NghJk; ,d;iwa jUkk;,dp mLj;j Mz;L ghh;g;Nghk;…"
Nfhfpyhtpd; Njhs;fis mOj;jpg; gpbj;Jf;nfhz;L neUf;fkhf elf;fyhdhd; gQ;rtb.

"Naht;tpLa;ahtpLa;ah.vd;dh ,J gl;lg; gfy;y.mlr; rP!gPb ehj;jKk; ePAk;!uhj;jphpf; Fbr;rJ ,d;dKk; Nghij vwq;fiyahf;Fk;…! mjhd; jpz;izy tpOe;J nfle;jpah?
Muk;gpr;rpl;bah ePAk;cd;d Rk;kh mhpr;R mhpr;R ehe;jhd;ah nfLj;Jg;Gl;Nld;.thq;fpUe;Njd;dh Neuh vq;fpl;l te;J nfhLf;f Ntz;bjhda;ahcq;fg;gd khjphp Neuh mq;f Nghapl;l Nghy;Uf;F,dp cUg;lkhjphpj;jhd;vd;dNkh fz;lNkdpf;F mh;j;jk; nghUj;jkpy;yhk csh;wpNad;D ghh;j;Njd;.thq;fhjtd; thq;Fdh ,g;bj;jhd;ahcd;dg; gj;jpf; ftyg; glhk ehk;ghl;Lf;F epk;kjpahapUe;Njd;VNjh rk;gsj;j xOq;fhf; nfhLf;fpw GU\dhr;Nrd;D,dpnk njdKk; cd;idf; ftdpf;fZk;,y;yd;dh eh eph;f;fjpahapLtd;fhR ,y;yd;dhYk; f\;lk; te;jhYk; f\;lk;,j;jd ehsh ey;ytdh ,Ue;j ePahU fz;Z gl;Lr;Nrh,y;y ve;jr; rpWf;fp kfSf;fhfNth?ahur; nrhy;yp vd;d nra;a? ehe;Njd; cd;df; nfLj;Jg;Gl;Nld;…"nrhy;ypathNw jujuntd;W ,Oj;J te;J nfhy;iyg;Gwf; Fj;Jf;fy;ypy; cl;fhh;j;jp; xU thsp epiwaj; jz;zPiu nkhz;L Rke;J mtd; jiyapy; klklntd;W Cw;wpdhs; Nfhfpyh!!

                -----------------------------------------------                                                            

பயணம்

தவறாமல் வருகிறான் ஒருவன்

ஞாயிறன்று அவன்

நம்பிக்கை தளராத

நயமான ஓசை

நீள் தெருவில்

நெடுக மோதி எதிரொலித்து

அதிர்ந்து அலைந்து

மாயமாய் மறைந்து

அழிந்து போகிறது

எல்லோருக்கும் வாழ்க்கை

ஏதோவோர் நம்பிக்கையின்பாற்பட்டு

தவறாமல் வருகிறான் அவன்

ஞாயிறன்று அவன்

செருப்பூ பழைய செருப்பூ

காலனி ஓசை

கனலாய் கரைய

கலங்கிப்போகிறது நெஞ்சு

இன்னும் அவன்

போகவேண்டிய தொலைவு

எவ்வளவோ?

எப்பொழுது முடியுமோ

அவனின்

இன்றைய பொழுது?

___________________________


 

ஆதங்கம்

            

நம் வீட்டுச் சுவர்களில்

படிந்திருக்கும் அழுக்குகளில்

மறைந்திருக்கும்

கரும் புள்ளிகளில்

வாசம் செய்கின்றன

உன் வார்த்தைகள்

வண்ணம் பூசிப்

பிரவேசம் செய்த ஒரு

புதிய நாளில் உன்னை

மார் சுமந்து உள்

நுழைந்தேன் நான்

பார்க்கப் பார்க்க உருமாறி

வளர்ந்த நீ

உளம் மாறியும்

வளர்ந்திருக்கிறாய்

உன்னில் தெறித்தெழுந்த

சுடுசொற்களையெல்லாம்

என்னைச் சுமக்க வைத்தாய்

சுமப்பதே சுகம்தானே

தடம்

பிறழ வைத்த பெருமை

உனக்கே உண்டு

கையில் சுற்றிய பம்பரம்

ககனத்தில் விடப்பட்ட காலை

உலகம் உன்னைச்

சமன் செய்யும்

ஆயினும்

இந்தச் சுவாகளின்

ஈசான மூலைகளில்

எதிரொலிக்கின்றன உன்

நெருப்புச் சொற்கள்!

----------


 


 

27 ஆகஸ்ட் 2011

சாம்பமூர்த்தியின் ஒரு சாயங்கால அனுபவம்

'rpWfij' rhk;g%h;j;jp me;jj; jil nra;ag;gl;l ghijf;Fs; njhpahky; Eioe;J NghyPrpy; khl;bf; nfhz;lNghJ Neuk; khiy kzp Ie;J. tPl;bw;Fg; NghFk; topf;F nuz;L %d;W Ntiyfs; vd;W itj;jpUe;jhh;. mjpYk; Fwpg;ghf kidtpapd; fpope;j Glit ,uz;L vLj;J te;jpUe;jhh;. mijg; nghOJ ,Ul;Lk; Kd; me;jf; Fwpg;gpl;l ,lj;jpw;Fr; nrd;W ijj;Jf;nfhz;L Nghf Ntz;Lk;. mijtpl Kf;fpakhdJ ngz;lhl;bapd; nrUg;G mWe;jJ. mJ ngz;lhl;b nrUg;Ngh GU\d; nrUg;Ngh; mWe;j nrUg;G mth; tPl;bd; xU egUf;fhdJ. mijj; ijf;f Ntz;Lk;. mt;tsTjhd;. mNj xNunfhs;ifjhd; mth; vLj;Jr; nry;Yk; Glitf;fhdJk;. NtW mnfsutk;; jd; Kidg;G vd;gnjy;yhk; mtiug; nghWj;jtiu vd;WNk jiyfhl;bajpy;iy. mth; Miraha; jd; kidtpf;F vLj;Jf; nfhLj;j jtizg;Glit mJ. ntWk; ,Uehw;iwk;gJ &ghia Ie;J jtizfspy; nfhLf;fyhk; vd;W xUtd; typa te;J nrhy;Yk; nghOJ Ntz;lhk; vd;W nrhy;y vtDf;Fj;jhd; kdR tUk;? vd;d mth; nra;j xNu jg;G vd;why; mg;gbahd jtizfSf;F xNu rkaj;jpy; ,uz;L Glitfis mth; vLj;Jtpl;lJjhd;. nkhj;jk gj;Jj; jtizfs; vd;Wjhd; mth; kdjpy; ,Ue;jNj jtpu nuz;L Glitf;Fk; Nrh;j;J khjk; &gha; EhW tPjk; mo Ntz;Lk; vd;W mtUf;Fj; Njhd;wNtapy;iy. mg;gbf; nfhLj;jhy; mJ Ie;J jtizfspNyNa Kbe;JNghff; $ba fld; vd;W mth; epidj;Jg; ghh;f;fTk; ,y;iy. rhp> ,g;Ngh Kjy; Nghzpah Vjhr;Rk; nfhLq;f rhh;.." vd;W tpw;wtDk; Nfl;ftpy;iy. mtDf;nfd;d mtruNkh> my;yJ Nkw;nfhz;L gzj;Jf;F mhpj;jhNyh my;yJ mq;F epd;whNyh vLf;fg;gl;l Glitfs; jpUk;gTk; jd; %ilf;Nf te;Jtplf; $Lk; vd;W epidj;jpUf;fyhk;. khb MgP]pYk;; fPo; MgPrpYkhf Fiwe;jJ gj;Jg; GlitfshtJ nfhLj;Jtpl;bUg;ghd;. md;W ghh;j;Jg; ngz;kzpfs; nuz;L nuz;lhf vLj;jhh;fs;. ,td; vd;dj;ijf; fz;lhd;? vd;d tpNrlk;? vd;W Nfl;fj;jhd; Mir. VjhtJ nghUe;jhky; ;Nfl;Litf;fg;Nghf; Nfhgk; nfhz;Nlh my;yJ Nfyp nra;tjhf epidj;Jf;nfhz;Nlh jpUg;gpf;nfhLj;J tpl;lhy;? fUt+yj;jpw;Fg; Ngha; te;j gpA+dplk; "vd;d rpq;fKj;J> mhpah; gpy; ghrhapUr;rh?"d;D mth;fs; Nfl;gJ kl;Lk; mtd; ftdj;jpy; tpo; thia %bf;nfhz;L ahh; ahh; Kjy; jtiz nfhLj;jhh;fNsh mij kl;Lk; thq;fpg; igapy; Nghl;Lf;nfhz;L fk;gp ePl;b tpl;lhd;. mg;gbahd xU FJhfyr; #oypy;jhd; rhk;g %h;j;jpAk; nuz;L Glitfis vLj;J itj;jhh;. vy;yhUk; nuz;L. ,tUk; nuz;L. ,k;khjphp gpwNuhL fye;J FJhfyk; milAk; Ntisfspy; kidtpf;Fj;jhd; VjhtJ nra;thh; mth;. gps;isfisf;$l epidj;jjpy;iy. vd;dNth mg;gb xU tof;fkhfptpl;lJ. vLj;jpUe;j Glitfspd; fyNuh birNdh mth; Njh;T nra;atpy;iy. mnjy;yhk; mtUf;Fg; gof;fKkpy;iy. "vdf;Fk; nuz;L NrhP]; vLj;Jj;jhq;fNsk;kh.." vd;W mYtyfg; ngz;kzpfsplk; mth; Nfl;Lf;nfhz;lNghJ mjprakha;g; ghh;j;jhh;fs; mth;fs;. "B...! rhUf;Fk; NtZkhz;B...xz;Z vL.." vd;W xUj;jp nrhy;y "Vd; rhh;; cq;f xa;/g; vd;d fyh;? vd;d bird; gpbf;Fk; mtq;fSf;F?" vd;W Nfl;lhs; ,d;ndhUj;jp. nfhQ;rk; ntl;fkhfj;jhd; ,Ue;jJ rhk;g%h;j;jpf;F. 'ey;y rptg;G' vd;w cz;ikiar; nrhy;yj;jhd; Mir. MdhYk; me;j vz;zk; Vw;gLj;jpa y[;i[ mtiuj; jLj;jJ. mtNu$l vLj;jpUg;ghh;jhd;. nrd;idf;F mYtyfg; gzpahf mth; gazk; Nkw;nfhz;bUe;j Ntisfspy; xd;wpuz;L Kiw Njb miye;J vLj;J te;jpUf;fpwhh;jhd;. vd;dNth njhpatpy;iy;; me;jg; Glitfis mts; mjpfk; fl;bg; ghh;j;jNjapy;iy. tpiyiar; rw;W mjpfkha;r; nrhd;d NfhgNkh vd;dNth? gpy;iyf; fhz;gpj;jhy;jhNd gpur;id? vjw;F tk;G vd;W mjdhy;jhd; ,g;nghOJ mth;fis vLj;Jj; jur; nrhd;dhh;. NtZk;dh MgPrpNy rhujhd;D xU mrp];nld;l; ,Uf;fhq;f. mTq;fisf; Nfl;Lf;Nfh- vd;W nrhy;yyhNk! ek;gfj;jd;ik $Lky;yth? me;j ,uz;by xd;Wjhd; ,g;NghJ mth; ijf;f vLj;J te;jpUg;gJ! vd;W mts; fl;bf; fpope;jJ vd;W njhpahJ ,tUf;F. fhypy; Nghl;bUe;j GJr; nrUg;G khl;b ,Of;f thUk; mWe;J GlitAk; fpope;jnjd;W nrhd;dhs;. nrUg;G thq;fp xU thuk; $l Mftpy;iy. Ehw;wpg;gj;Njh Ehw;wp ,UgNjhmjd; tpiy. Ehw;wp Ik;gJ vd;W nrhy;ypapUe;jhh;. mJ vd;dNth mg;gb xU gof;fk; mthplk;. rw;Wf; $l;bf; $l;br; nrhy;tJ! mjpy; VNjhnthU re;Njh\k;. jpUg;jp. mjw;fhfg; GJg; GlitAkh fpopAk;?fpope;J tpl;lNj? %d;wq;Fy cau ghh;lh; ; ,izAk; gFjpapy; nerT Nkhrk; vd;gJ Nghy; rh;h;h;h;..... vd;W rj;jj;Jld; ePsf;ff; fpope;Jtpl;lJ vd;whs; rhe;jk;. vq;Nf mNjhL %iyapy; fplhrp tpLthNsh vd;W gae;JNgha; ,tNu 'ijr;Rwyhk;....ijr;Rwyhk; .' vd;W Ke;jpf;nfhz;L nrhd;dhh;. ,d;ndhU Glit nuhk;g ehsha; ijf;fZk; ijf;fZk; vd;W mtNs itj;jpUe;jJ. mJ mtSf;fg; gpbj;j bird; NghYk;. 'ijr;rh ,d;Dk; Mw khrj;Jf;Ff; fl;bf;fyhk;...' vd;whs;.mJ mts; MgP]; NjhopfNshL Ngha; vLj;J te;jJ. ,e;jj; jtizf;Fg; Glit vLg;gJ> khrh khrk; nfhLg;gJ vd;gnjy;yhk; mtSf;Fg; gpbg;gjpy;iy. "EhW Ehj;jk;gJ $lf; Nfl;ghd;. vJf;fhf jz;lk; moZk;? fhnrd;d Rk;khth tUJ? ifapy fhR thapy Njhir!...nfhLj;J thq;fpl Ntz;bjhNd..." ,Jjhd; mts; ghyp]p. Mdhy; rhk;g%h;j;jpf;F vd;dNth ,e;jj; jtiz Kiw vLg;gpy; vg;NghJNk xU myhjp re;Njh\k;. jdp gpNuik. 'fhRnfhLg;gJNghyNt ,y;iyNa?" Kd;djhfg; nghUs; NtW iff;Ff; fpilj;JtpLfpwJ? mDgtpf;f KbfpwJ?,ij tpl xU Rfk; cz;lh? vd;ghh;. nuz;L இரண்டு kPl;lh; rl;ilj; Jzpia ehw;gJ ரூ;gha;f;Ff; nfhLj;Jtpl;Lg; Nghdhd; xUtd;. MgP]py; mj;jid NgUk; vLj;Jj; js;sp tpl;lhh;fs; md;W. nuz;L nuz;lhff; fpopj;Jj; js;sptpl;lhd; te;jtd;. fhir thq;fpf;nfhz;L gwe;Jk;tpl;lhd; clNd. mJ xd;Wjhd; rhk;g%h;j;jp KOjhff; fhR nfhLj;Jr; nra;j nfhs;Kjy;. nuz;L jukhj; juyhkh vd;W Nfl;fj;jhd; Njhd;wpaJ mtUf;F. mtd; Kwpj;J ,y;iy vd;Wtpl;lhd;. mjd; fhuzk; gpd;dhy;jhd; njhpe;jJ. ijj;J rl;ilahf;fp xU thuk; mijNa Nghl;L mbj;jhh;. ey;y mOf;fhf;fp; gpwF jz;zPhpy; eidj;J; rl;il utpf;ifahdJ jdpf;fij. FLFLntd;W Xbg;Ngha;; md;W khiyapy; ijf;ff; nfhLj;jth; ,th; xUth;jhd;. ijaw;fhud; xU thh;j;ij nrhy;ytpy;iyNa? njhpe;J Ngrhky; ,Ue;jhNdh; my;yJ njhpahky; fple;jhNdh? ekf;Fj; ijaf; $yp te;jhr; rhp vd;w $l ,Ue;jpUf;fyhNk! ijj;Jg; Nghl;lNghJ ghh;f;f ed;wha;j;jhd; ,Ue;jJ. me;jj; jFjp$l mjw;F ,y;iynad;why; gpwF vg;gbj;jhd; Jzpia tpw;gJ? me;j thuk; g+uhTk; mNjhLjhd; tyk; te;jhh; rhk;g%h;j;jp. mtUf;nfd;W xU ijaw;fhuh;$l itj;jpUf;fpwhh; mth;. mJ mth; tPl;Lg; gf;fk;. nfhQ;rk; mg;gb ,g;gb vd;Wjhd; ijay; ,Uf;Fk;. MdhYk; $yp ghjpahapw;Nw? nrhy;ypr; rhp nra;J nfhs;thh;. me;jg; nghWiknay;yhk; mtUf;F epiwa cz;L. me;j thuf; filrpapy; yPT ehsd;W rl;iliaj; jz;zPhpy; eidj;jJk;jhd; gy;ypspj;jJ mJ. Jzp ghjpaha;r; RUq;fpg; NghdJ. mth; kdRk; $lj;jhd;. mjpYk; xU ey;nyz;zk; ,Ue;jJ rhk;g%h;j;jpf;F. kWehs; jtwhky; mij mYtyfj;Jf;F vLj;Jf;nfhz;L Ngha;f; fhl;bdhh; vy;NyhhplKk;. ahUk; ijf;ff; nfhLf;f Ntz;lhk; vd;W vr;rhpj;jhh;. vy;NyhUk; jiu Jilf;f itj;Jf;nfhz;ljhfg; gpd;dhspy; nrhd;dhh;fs;. Mdhy; jtizapy; ,e;j Vkhw;W Ntiy fpilahJ. Vndd;why; njhlh;e;J mtd; tuNtz;LNk? tpiyjhd; rw;W mjpfNkh vd;dNth? kdijr; rkhjhdk; nra;Jnfhs;thh; ,th;. jtiz vLg;gpid VNdh mtuhy; iftplNt Kbatpy;iy. nrhy;tJ Ie;J my;yJ vl;Lj; jtizfs;. $l nuz;L %d;W ,Oj;Jf;nfhz;lhYk; mtd; fz;L nfhs;tjpy;iy. Vkhw;w khl;lhh;fs; vd;w jplkhd ek;gpf;if. ghh;f;Fk; khjhe;jpur; rk;gs cj;jpNahfk; me;j cj;juthjj;ijj; je;jJ mtDf;F. rhk;g%h;j;jp ntWk; ilg;gp];lhfj;jhd; ,Ue;jhh;. Kg;gJ tUlk; rh;tP]; Nghl;Ltpl;lhh;jhd;. gjpndl;L tajpNyNa Ntiyf;F te;Jtpl;lhh;. gha; rh;tP]pNyNa Ntiyf;F te;jjpy; mtUf;F mj;jid ngUik. ,d;Dk; vl;L tUlk; rh;tP]; ghf;fpapUf;fpwJ mtUf;F. xOq;fhf nl];Lfnsy;yhk; gh];;gz;zp g;uNkh\dpy; te;jpUe;jhuhdhy; ,e;Neuk; nlGb iluf;lh;tiu te;jpUf;ff; $bath; mth;. "Ch; ஊா் tpl;L Ch; miyaZk;. ,\;lj;Jf;F khj;Jthq;f...mq;Nf ,q;Nf rpghhpR gpbr;R cs;Sh; tuy;yhk; vdf;F Ms; mk;G fpilahJ. fhR nrytopr;R thq;f ehd; jahuhapy;iy. vy;yhk; ,J NghJk;." vd;W nrhy;ypf;nfhz;L ,Ue;Nj tpl;lhh;. ,Ugj;jhW tajpy; fy;ahzk; MdJ mtUf;F. me;jf; fhyj;jpNyNa Ntiy ghh;f;Fk; ngz;jhd; Ntz;Lk; vd;W gpbthjkhf ,Ue;J fz;nlLj;jhh;. kidtp rhe;jk; kUj;Jtj;Jiwg; gzp. Kg;gjhtJ tajpy;jhd; Foe;ij gpwe;jJ mtUf;F. Foe;ijfs; gpwe;jJ vd;Wjhd; nrhy;y Ntz;Lk;. Mkhk;. nul;ilg; ngz; Foe;ijfs;. "khg;s...ehY tU\k; fhj;jpUe;jhYk; yhl;lh mbr;rpl;BNu"vd;whh; khkdhh;. gpwF xU Mz; Foe;ij Ntz;Lnkd;W Kad;W> mJTk; ngz;zha;g; NghdJ. mJ rpNrhpadhfp; gpwF fh;g;gg;ig fow;wp vy;yhf; $j;Jk; Kbe;J NghdJ mj;NjhL. mjw;Fg;gpd; mth; jd; rk;rhuj;ijg; ghh;j;Jg; ghh;j;J kdJf;Fs; ntFthf mOjpUf;fpwhh;. ghtp ehd; vd; re;Njh\j;ij kl;Lk; Kjyhf itj;J tho;e;jpUf;fpNwNd? vd;W GOq;fpdhh;. KJF tpy;yhf tise;JNgha; ghh;f;fNt ghpjhgkha; "Vd;யா ePh; ck;k ghhpahSf;Fr; rhg;ghL NghLwPuh ,y;iyah?" vd;w gyUk; Nfl;Fk; msTf;F Mfpg; NghdJ epiyik. "nuz;L Ngh; rk;ghhpr;R mg;gb vd;djhd;ah gz;wPq;f? me;jk;kh vd;dlhd;dh tf;nfhuL fzf;fh Fr;rp khjphp ele;J Ngha;f;fpl;bUf;F ePh; vd;dlhd;dh gj;J tU\k; gjpdQ;R tU\k; Md Ngd;l;> rl;iliaf; $l khj;jhk; tplhkg; Nghl;Lf;fpl;Lj; jphpapwPU... vd;djhd; epidr;rpl;bUf;fPh; ck;k kdRy? Kbag; ghUk;...ghftjh; fzf;fh? ehY khrj;Jf;nfhUjuk;jhd; ntl;LtPh; NghypUf;F? rpf;fdkh ,Uf;fyhk;ah jg;gpy;iy...Mdh fQ;rdh ,Uf;ff; $lhJ. ePh; ckf;Nf nryT nra;Jf;f mOjh KbAk" ஆபீஸ்; khNd[hpd; rukhhpahd Nfs;tpfSf;nfy;yhk; mre;jthpy;iy rhk;g%h;j;jp. ",q;Nf xz;Z vy;yhUk; ftdpf;fZk;. nrhy;wtq;fnsy;yhk; xU Foe;ij tr;rpUf;fpwtq;f..mJTk; Mk;Gisg; gps;is. ,y;yd;dh xU nghl;il. mJTk; ,y;yd;dh xU ngz;Zk; xU MZk;. vdf;F %ZNk nghl;ilahy;y Nghr;R?" vd;ghh; mOj;jk; jpUj;jkhf Vwf;fl;ba xU fhf;fpg; Ngd;l;; ifAk; cauKk; nuhk;gTk; rpd;djhfpg;Nghd xU nts;isr; rl;il. nuz;L mk;ikj; jOk;gpd; Nky; jOk;G njhpAk; ifapy;. ngUk;ghYk; ,e;j cilapy;jhd; ,Ug;ghh; rhk;G. vg;nghOJ vLj;jJ ijj;jJ mtUf;Nf njhpahJ. MdhYk; vijAk; tpLtjha; ,y;iy mth;. fhyKk; epfo;TfSk; r%f Xl;lj;jpypUe;J ek;ik xJf;fpj;jhd; tpLfpd;wd vd;gjw;filahskha; Nuhl;by; Xukha; NjNkndd;W me;jr; irf;fpspy; Ngha;f; nfhz;bUg;ghh;. xU ^ tPyh; thq;fr; nrhy;yp Md kl;Lk; nrhy;ypg; ghh;j;jhh;fNs....Ik;gJ jtiza;ah...vd;whh;fNs? Cw_ம் jtizf; flDf;F kl;Lk; miraNt ,y;iy ,th;. %d;W ngz;fisAk; fiuNaw;wptpl;Lj;jhd; ve;jr; re;Njh\j;ijAk; epidj;Jf;$lg; ghh;g;gJ vd;W gpujpf;iQ vLj;Jf;nfhz;lJNghy; ,Uf;Fk; mth;fs; ,UtUk; me;jj; Jtpr; rf;fu tz;bapy; nry;Yk; fhl;rp ghh;g;gth; ghh;itapy; ,Ue;J kiwaNt kiwahJ. xNu xU trjp rhk;GTf;F. NtW ahUf;Fk; fpilf;fhj trjp vd;W $lr; nrhy;yyhk;. cly; NehT fha;r;ry; fug;G vd;W mth; miye;jNjapy;iy. mJjhd; mth; rk;rhuk; gzpahw;Wk; [p.vr;. ,Uf;fpwNj! kUe;J khj;jpiufSf;F ,d;Wtiu jl;Lg;ghL vd;gJ ,y;iy. ,g;gbahd mse;njLj;j tho;f;ifiaj;jhd; tho;e;J fopj;Jf;nfhz;bUf;fpwhh; rhk;g%h;j;jp. nra;Ak; Ntiyapy; ntl;fnkd;d? Nftynkd;d? kidtpapd; ghJifiaf; fUkNk fz;zha; Jhf;fp te;jpUg;gJ vd;d jtwhd nrayh? my;yJ ntl;ff;Nflhdjh? mJ fhra;ah fhR! cioj;J te;j fhrhf;Fk;? Ehw;iwk;gJ nfhLj;J thq;fp (nrhd;dJ mg;gbj;jhNd!me;jj; njhifiaj;jhd; epidtpy; itj;jpUf;f Ntz;Lk;) xU thuj;jpy; mWFkhdhy; mijf; fUj;jha;r; Rke;J teகtdkha;j;ijg;gjpyvd;djtW? "Naht;...? fz;Z njhpayah? eP ghl;Lf;Fg; Nghapl;bUf;Nf? tpOe;J njhiyf;fg; Nghwa;ah gs;sj;Jy..." VNjhNthh; nrhwp ehiag; ghh;g;gJNghy; Jr;rkha;g; ghh;j;J ifia ePl;b ehf;if kbj;J me;jg; NghyP]; xUikapy; rj;jkha;j; jpl;baNghJjhd; jd;dpiyf;f te;jhh; rhk;g%h;j;jp. vd;dNth jd;dpiyapy;yhky; jilia kPwPp ,g;gb Eioe;J tpl;NlhNk vd;W kdJ ntl;fg;gl;lJ mtUf;F. cs;Ns el;l eLtpy; %d;wb mfyj;Jf;Fg; gs;sk; Njhz;bg; Nghl;bUe;jhh;fs;. nghpa nghpa rpkpz;l; fhq;f;hPl; Foha;fs; cs;Ns ,wf;fg;gl;bUe;jd.ghjhsr; rhf;fil Ntiy elf;fpwJ vd;W Ghpe;J nfhz;lhh; ,th;. ,Ugf;fKk; ele;J kl;Lk; Nghfyhk;. tz;bia cs;Ns nfhz;L NghFjy; vd;gJ MfhJ. MgP]; thl;r;Nkd; Ntl;il nrhd;dhndd;W mtdplk; tptukha;f; Nfl;Lf;nfhz;L Gwg;gl;L te;jpUe;jhh;. me;jr; re;J Kidf;F mth; tUtJ mJNt Kjy; Kiw. nrUg;Gf;fs; mq;Nf tpiy kpff; FiwT vd;Wk; njUg; g+uhTk; ,UgwKk; ntWk; nrUg;Gf; filfNsnad;Wk; nkhj;jf; nfhs;Kjy;jhd; mq;Nf ngUk;ghYk; elf;Fk; vd;Wk; cw;gj;jpf; fsNk mJjhd; vd;Wk; mWe;j nrUg;Gf;fisj; ijf;f Vwf;Fiwa mq;Nf fhR thq;Ftjpy;iy vd;Wk;efuj;jpd; gy fpisfs; mth;fisr; Nrh;e;jnjd;gjhy; VNjDk; xU fpisapd; ngaiur; nrhy;yp mq;Nf rhp nra;J nfhs;syhk; vd;Wk; ,\;lj;Jf;F mse;J tpl;bUe;jhd; mtd;. nrhd;d nrhy;Yk; Ngrpa Ngr;Rk; mtiu mq;Nf nfhz;Lte;J epWj;jpapUe;jJ. "cs;Nsy;yhk; vd;W irf;fps; cwhd;by;ghiuf; nfl;bahfg; gpbj;J mth; nrhd;d tpjk; ,tiur; rw;W mr;rg; gLj;jj;jhd; nra;jJ. me;jg; NghyP];fhuh; fhl;ba ,lj;jpy; epWj;jg; Nghd rhk;GTf;F xU Nahrid Njhd;wpaJ mg;NghJk;. mJ mtuJ mDgtj;jpdhy; fpsh;e;j Nahrid. NghyP]; jLg;Gf;f ,e;jg; Gwk; epd;W ghh;j;jNghJ njU nel;Lf;F Neh; NfhLNghy; fhl;rpaspf;f vq;F epd;whYk; thfdk; fz;zpy; gLtJNghy; epWj;jyhNk vd;W epidj;jhh;. epidj;jhNunahopa mij eilKiwg;gLj;j rw;W gak;jhd;. Vw;fdNt tz;bia cs;Ns Xl;bf;nfhz;L Nghf aj;jdpj;jJ fz;ldj;jpw;Fs;shfpapUf;f> ,ij mj;jid Rygkhfr; nra;Jtpl KbAkh? MdhYk; xU mrl;Lj; Jzpr;ry; mtiu tpiuT gLj;jpaJ. tz;biar; rj;jkpd;wp nkJthf cUl;b ,uz;L ^ tPyh;fSf;F eLNt fpilj;j nfhQ;#z;L ,lj;jpy; f\;lg;gl;L Eioj;jhh;. ,lJk; tyJkhf ,bj;jJ tz;b. ngly; khl;bf;nfhz;L ,k;rpj;jJ. Jsp Jspahf efh;j;jp> ed;whf cs;Ns Eioj;J ];lhd;by; fhy;itj;J; gpd; Nfhpaiug; gpbj;J ,Oj;jhh;. VNjhnthU gpbg;gpy; epd;wJ NghypUe;jJ. ifia [hf;fpuijaha; tpLtpj;து; rhp vd;W ,lJ fhypid vf;fp rha;j;Jf;nfhz;L; cliy Kd; gf;fk; ed;wha; tisj;J iffisg; gpd; Nfhpahpd; mbapy; nfhz;LNgha; g+l;bd; nfhf;fpia tpuyhy; mOj;jp ,Oj;jhh;.mujg; gorhd mJ tu kWj;jJ. ,d;Dk; nfhQ;rk; gykha; ,Og;NghNk vd;W cd;dpaNghJ fhy; ghyd;]; jtwpaJ. MdhYk; epjhdpj;jjha; epidj;Jf;nfhz;L mOj;jp ,Oj;jNghது; JW Vwpf; fple;j mJ rpf;fpj; jpzw> nlhlf;nfd;W xU rj;jk;. vd;d vd;W GhpahkNy epjhdpg;gjw;Fs; ",d;Dk; vd;da;ah gz;zpl;bUf;f mq;f?" vd;W fhtypd; Nfs;tp kpul;;l rhk;g%h;j;jp mg;gbNa gaj;jpy; epiy Fiya,lJ gf;fk; epd;w tz;bNky; mf;flh vd;W rha;e;Jtpo; mjd; njhlh;r;rpahf neUf;f neUf;fkha; epWj;jp itf;fg; gl;bUe;j mLj;jLj;j ePz;l thpirapyhd nkhj;j tz;bfSk; xd;wd; gpd; xd;wha;r; rlrlntd;W rha;e;J tpl;ld. rhk;g%h;j;jpf;F gaj;jpy; xd;WNk Xltpy;iy. filrpaha; epd;wpUe;j xU nts;is ahid fzf;fhd fdj;j Gy;yl; fUkNk fz;zha; mq;Nf mUNf epd;Wnfhz;L gL jPtpukha;g; Nghf;Ftuj;ij xOq;FgLj;jp; vtNdh xUtidf; if ePl;bf; nfl;l thh;j;ij nrhy;yp mioj;Jf; nfhz;bUe;j rhh;[d;l; Nky; jpLnkdr; rha;e;J ;mth; tpyfp epjhdpf;Fk; Kd; mtiuAk; Nrh;j;J mKf;fpr; rha;j;Jf; nfhz;L fPNo tpo; mNj rkak; "fphPr;"
என்ற
ngUQ;;rj;jj;NjhL ,d;ndhU Gy;yl;by; mq;Nf gpwpnjhU rhh;n[d;l; te;J epw;f rh;t ehbAk; xLq;fpg;Ngha; mj;jidiaAk; fz;nfhz;L ghh;j;Jf;nfhz;L nghwp fyq;fpg; Nghdtuha;r; nra;tjwpahJ fple;jhh; rhk;g%h;j;jp. ___________________________________

பொய்கைக்கரைப்பட்டி -நேர்த்தியான கலை வடிவம்"ngha;iff;fiug;gl;b" "Neh;j;jpahd fiy tbtk;" ehty; vd;gJ xU kpfg; nghpa fiy cUtk;. mJ xU Fwpg;gpl;l fhy fl;lj;jpd; epfo;TfisAk;> kf;fspd; tho;tpay; KiwikfisAk;> rKjha khw;wq;fisAk;> gpujpgypf;ff;$bajhf mika Ntz;Lk;. xU ehtiyg; gilg;gJ vd;gjpy; cs;s rthy;fs; mNefk;.


,d;Wk; $l ntWNk fij nrhy;tJjhd; ehty; vd;gjhff; fUjg;gLfpwJ.mijNa RUf;fpr; nrhd;dhy; mJ tpkh;rdkhfp Kbe;J NghfpwJ. xU fhy fl;lj;jpd; epfo;Tfspd; fz;zhbahfg; gpujpgypf;f Muk;gpj;J> ntWNk fij nrhy;yp efh;j;jpf; nfhz;Nl nrd;W ve;jtpj mjph;TfSk; ,d;wp> ghjpg;GfSkpd;wp> rydkpy;yhky; ntWk; rk;gtq;fshf efh;e;J> xU fl;lj;jpy; mJthfNt nehz;b mbj;J epd;W Ngha; ehty; vd;fpw ngaNuhL Kbe;J Nghd fijfs; epiwa cz;L.


thrpg;G mDgtj;jpdhYk;> vOJk; Mh;tj;jpdhYk;> vOk; ce;JjYk; NtfKk;> xU kpfg; nghpa jsj;jpw;fhd top tiffis Muhahky;> ntWk; rk;gpujhaf; fij nrhy;yyhf efh;e;J> gilg;Gr; rPh;Fiyit cz;lhf;fp tpLfpd;wd vd;gJjhd; cz;ik. ,e;j tpgj;Jf;fs; epiwa ele;Js;sd.


Mdhy; ,k;khjphpf; Fiwfnsy;yhk; jtph;f;fg;gl Ntz;Lk; vd;fpw mj;ae;j Kaw;rpfSk; mt;tg;NghJ eilngw;Wf; nfhz;Nljhd; ,Uf;fpd;wd. ,ad;wtiu ,tw;iwnay;yhk; jtph;j;J> xU ey;y Kaw;rpahf> ,Jtiu vtuhYk; nrhy;yg;glhj nghUshf> ,e;jr; rKjhaj;jpw;Fr; nrhy;ypNa jPu Ntz;Lk; vd;fpw Kidg;ghf> jhh;kPf newpNahL> jPg;nghwp gwg;gJNghy; rpy Kaw;rpfSk;; jpBnud;W Njhd;wp ek;ikf; fyq;fbj;J tpLfpd;wd vd;gij ,yf;fpa cyfpyhd njhlh;e;j mtjhdpg;GfSk;> thrpg;gDgtKk; cs;s Kjph;e;j thrfh;fSk; mwpa Neh;e;J tpLfpwJ.


mg;gb te;jpUg;gJjhd; v];.mh;\pah mth;fs; vOjpa ngha;iff;fiug;gl;b vd;Dk; ehty;.


,e;j ehty; vd; ghh;itf;F clNd gbf;ff; fpilj;jjpy; ehd; kfpo;r;rpailfpNwd;. ,g;gbr; nrhy;tjpYk; xU ,yf;fpathjpia kdk; jpwe;J ntspg;gilahfr;> rj;jkhfg; ghuhl;LtjpYk;jhd;; kdk; jpUg;jpailfpwJ.


,e;j ehtypd; Mrphpah; jpU v];.mh;\pah mth;fs; jdJ Kjy; ehtyhd "Voiug; gq;fhsp tifawh" vd;fpw gilg;gpw;Nf jkpof murpd; Kjy; ghpirj; jl;br; nrd;wth;. epiwar; rpWfijfSk;> fl;LiufSk; vOjpa gj;jphpif mDgtKk; nfhz;l gilg;ghsp.


ntF fhykhf vOjpf; nfhz;bUf;ff; $ba gy Njh;e;j gilg;ghspfs; ,d;Dk; ,q;Nf epiwag; Ngrg;glhky; ,Uf;fpwhh;fs.; ey;y UrpAs;s czT fpilf;Fk;nghOJ ek;ikawpahky; mjd; Ritapy; kaq;fp rw;W tapW Kl;lNt cz;L fspg;gijg; Nghy> ey;y vOj;Jf;fs; milahsk; fhzg;gLk;NghJ tha; epiwa> kdk; epiwar; rj;jkhfr; nrhy;ypg; ghuhl;l yhNk!


ehtypd; fsk; kJiuf;F mUNfAs;s Gwefh;gFjpahd mofh;Nfhapy;. mofh; kiy mbthuj;jpd; ,aw;if rhh;e;j ,jkhd gRikahd #oy;> ek; Kd; tphpf;fg;gl;L> ngha;iff;fiug;gl;bahf> ehtypd; fskhf> vLj;j vLg;gpNyNa jPh;khdkhf Kd; itf;fg;gLfpwJ. xU jpiug;glj;jpd; Kjy; fhl;rpahfg; glk; ,g;gbj;jhd; Jtq;f Ntz;Lk; vd;fpw Kbtpy; fN[e;jpu Fkhhpd; ,U rf;fu thfdk; (Xl;il ];$l;lh;jhd;) me;jg; gFjpapd; xU Bf;filf;fUNf nrd;W epw;Fk;NghJ> fz;Kd;Nd tphpe;j mlh;e;J glh;e;j me;j tajhd Ntg;g kuj;NjhL Nrh;j;J fhkpuhtpd; Nfhzq;fis nkd;ikahf efh;j;jp Xl tpl;lhy; mJ LG LGntd;w XirNahL te;J epw;Fk; me;j thfdj;jpy;jhd;; Ngha; KbAk;.


fijNahL Nrh;j;J ek;ikAk; $lNt top neLf mioj;Jr; nry;y Mrphpah; mq;NfNa KbT nra;J tpl;lJ GydhfpwJ. nrhy;yg; NghFk; tp\ak; hpay; v];Nll; gp];d]; vd;gjhf kdj;jpdpy; ekf;F cjpf;Fk;NghNj mjd; jg;Gj; jhsq;fSk;> jfpLjj;jq;fSk; GFe;J Gwg;gl;lhy;jhNd ,e;j ehty; rpwf;Fk; vd;gjhd xU vjph;ghh;g;Gk;> jtpg;Gk; vo mijg; gw;wpnay;yhk; ePq;f Vd; ftiyg; gLwPq;f> Ngrhk vd; $l thq;f> cq;fs vy;yh vlj;Jf;Fk; ehdpy;y $l;bl;Lg; NghNwd; vd;W ijhpakhf ek;ik mioj;Jr; nry;fpwhh; gilg;ghsp. mtUf;F ,Uf;Fk; ijhpak; gbf;Fk; thrfDf;Fk; fz;bg;ghf ,Uf;FNkahdhy; ",e;jr; rKjhaf; NfLfSf;F> Nfs;tp Nfl;fg;glhj mtyq;fSf;F> rhpahd rTf;Fa;ah ,J" vd;W rj;jkpl;L Muthuk; nra;aj;jhd; Njhd;Wk;.


rKj;jpuf;fdp vd;fpw xU ifahs; fN[e;jpu FkhUf;F GNuhf;fuhf miktJk;> mth; %yk; mthpd; tPl;L kid tpw;gidj; njhopy; ntF rPf;fpuk; ngUFtJk;> gy ,lq;fspy; gyUk; ,g;gbj;jhd;; ngUfpf; nfhopj;Jf; nfhz;bUf;fpwhh;fs; vd;W epidf;Fk; Kd;Ng jpLk;nkd rKj;jpuf;fdpia Kjy; mj;jpahaj;jpNyNa ntl;br; rha;j;jpLifapy; ehtypd; Kjy; mj;jpahaj;jpNyNa xUtidf; nfhd;W NghLtjw;Fj; jPh;khdpj;J tpl;l Mrphpaiu epidj;J ekf;Nf rw;W gakhfj;jhd; ,Uf;fpwJ.


,g;gbahd tpy;yq;fq;fnsy;yhk; cs;s xU njhopYf;F Vd; nkdf;nfl Ntz;Lk; vd;gjhd xU vz;zKk; nkypjhf ekf;Fj; jiynaLf;fpwJ. Muk;gNk rpf;fyhdhYk;> xUtd; mruhky; vg;gbj; jd;id nkd; NkYk; fhYhd;wp tsh;j;Jf; nfhs;fpwhd; vd;gjw;F fN[e;jpuFkhh; hpay; v];Nll; mjpgh; xU njhopy; Neh;j;jpahd Kd;Djhuzkhfj; jpfo;fpwhh;.


mthpd; vy;iyfs; tphptJk;> Gjpjhf xUth; mtUf;F kPbNal;luhf miktJk;> nytpd;];fp fhh;ld; vd;fpw xU kpfg; nghpa jpl;lk; mthpd; kdjpy; cUthfp tsh;tJk;> mjid KOikahd xd;whf cUthf;f mth; gof;fk; nfhs;Sk; nghpa kdpjh;fSk;> Kf;fpag; Gs;spfSk;> vy;NyhUkhfr; Nrh;e;J mthpd; tho;it tskhf;fp epw;gJkhf ehty; gbg;gbahf ek; fz;Kd;Nd tphpAk; NghJ ekf;Fj; njhpahj> ek;khy; mwpag;glhj ntt;NtW jsq;fs; vg;gbnay;yhk; jd;dpd; Mf;Nlhg]; fuq;fis tphpj;Jg; gue;J nfhopj;J tp];t&gkhf epw;fpwJ vd;fpw cz;ik ek;ikg; gpukpf;fj;jhd; itf;fpwJ.


vLj;Jf; nfhz;l fsk;> rKjhaj;jpw;Fr; nrhy;ypahf Ntz;Lk; vd;W epidj;j Kidg;ghd tp\ak;> mJgw;wp mth; mwpe;J Nrfhpj;jitfs;> mtw;wpy; jtW Neh;e;J tplf; $lhJ vd;W fUj;jhfj; jd;id <LgLj;jpf; nfhz;L> nrhy;y epidj;j> nrhy;y Ntz;ba epfo;Tfis ve;jtpj nraw;ifg; gpd;dzpAk; ,y;yhky; ajhh;j;jj; jsj;jpy; epWj;jp kf;fspd; tho;tpaNyhL nghUj;jp kpf yhtfkhf> nray; ,ay;ghf mika me;jf; fjhghj;jpuq;fNshL jhDk; $lNt efh;e;J tho;e;J fopj;jJNghd;w mDgtg;; gfph;it jdf;Fk; Vw;gLj;jpf; nfhz;L gbf;fpd;w thrfh;fSf;Fk; Vw;gLj;jp xU Gjpa tho;tDgtj;ij ekf;Fg; Gfl;Lfpwhh; ehtyhrphpah;.


KO ehtiyAk; nrhy;tJ vd;gJ xU ePz;l fijr; RUf;fj;ij Kd; itj;jJ NghyNt MfptpLk; mghak; cz;L. ehty; vd;gJ fij nrhy;tJ my;yNt. fijia yhtfkhff; ifahz;L> xU ePz;l tho;tpaypd; gbg;gbahd khw;wq;fis> rKjha epfo;Tfis mjd; Nghf;fpy; mwpe;Jzur; nra;tJjhNd! mg;nghOJjhNd fhyj;jhy; xU gilg;G epw;Fk;. mLj;jLj;j jiyKiwfSf;Fk; Ngha;r; NrUk; jpwd; Ntz;LNk xU gilg;gpw;F. ehty; vd;gjd; cl; nghUs; mq;NfjhNd KOik ngWfpwJ.


Ntshz;ikNahL fhyk; fhykha; xd;wpg;Ngha;> tptrhaNk fjp vd;W Kd;Ndhh;fs; tpl;Lg; Nghd fz;$lhd nrhj;jhd epyq;fis mJNt jq;fs; tho;tpd; Mjhuk; vd;W itj;Jf; nfhz;L gpioj;J tUk; mg;ghtp kf;fis mth;fNshL $bf; Fytp tho;e;J nfhz;bUf;Fk; xl;Lwthd kdpjh;fisNa fha;fshfg; gad;gLj;jpg; gwpf;f Kay;tJk;> gbatpy;iy vd;why; njhlh;e;J Kad;W nfhQ;rq; nfhQ;rkhff; fiuf;f Kay;tJk;> vJTNk Mf tpy;iynad;why; jhd;Njhd;wpj;jdkhf tsh;j;Jf; nfhz;l mlhtbj;jdj;ijg; gad;gLj;jp gaKWj;JtJk;> capUf;Nf ciyitj;J tpLk; msTf;fhd je;jpNuhghaq;fis Kd;dpWj;JtJk;> ek; ifiaf; nfhz;L ek; fz;izNa Fj;jg; ghh;f;fpwhh;fNs vd;W vjw;F tpy;yq;fk; vd epidj;J fhyj;jpd; fl;lhaj;jpy; mkpo;e;JNgha; xJq;fp XLtJkhf hpay; v];Nll; vd;fpw VfNghfj;jpy; rhjhuz mg;ghtp kf;fspd; tho;f;if erpe;J NghtijAk;> njhopy; nra;Nthiuj; jhWkhwhf cr;rj;jpw;Ff; nfhz;L epWj;JtijAk;> me;j vjph;ghuhj cr;rNk mth;fSf;F mr;rq;fis tpistpj;J epk;kjpiaf; nfLg;gijAk;> xU msTf;F Nky; gzk; epiy jLkhwp te;J nfhl;bf; fplf;Fk;NghJ $lNt mghaKk; Nrh;e;Jjhd; tUk; vd;fpw cz;ikAk; fijapd; rk;gtq;fsha; gbg;gbaha; tphpe;J xU Njh;e;j vOj;jDgtKs;s Kjph;r;rpahd ehtyha; ek; Kd;Nd glh;fpwJ ,e;jg; ngha;iff;fiug;gl;b.


,e;j tho;f;ifia kpf Mokhf mwpe;Jzh;e;J> mjNdhL rf[khf neUq;fpa cwT itj;Jf; nfhs;tJjhd; Nerk; vd;W fUjg;gLfpwJ. ,e;j Nerj;ij cUthf;FtNj ,yf;fpak;. ,e;j tho;f;ifia> ,e;j kdpjh;fis> mth;fspd; mgpyhi\fis> mth;fspd; neQ;rpd; <uj;ij> Mog; gbe;jpUf;Fk; ed;ndwpfis Nerpg;gjhf ,Uf;f Ntz;baJ ,yf;fpaj;jpw;fhd ,yf;fzkhff; nfhs;syhk;.


kdpjh;fs; nuhk;gTk; ajhh;j;jkhf> ntF rf[ kNdhghtk; nfhz;lth;fshff; fhl;rpaspf;fpwhh;fs;. ,yf;fpak; vd;fpw Gidtpd; Clhf tho;f;ifiag; gpujpgypf;f KidAk;NghJ ek;ikawpahky; xU ,ay;ig kPwpa jd;ikAk;> jtph;f;f Kbahj rpy jpiufSk; tpOe;Jtplj;jhd; nra;fpd;wd. Mdhy; jtph;f;f Kbahj mtw;NwhLjhd; ,yf;fpaj;ij ehk; Nerpj;jhf Ntz;bapUf;fpwJ. ajhh;j;j tho;f;iff;F ,y;yhj xU Nky; g+r;ir ,yf;fpaj;jpw;Fj; je;J mij Nerpg;gJ tho;f;ifia Nerpg;gjw;Fr; rkkhfpwJ. ey;yitfSk;> nfl;litfSk; Vuhskhf tputpf; fplf;fpd;wd ,q;Nf. Fzq;fSk;> FiwfSkhf> cah;Tk; jho;Tkhf gphpf;f Kbahj mq;fq;fshff; fhl;rpaspf;fpd;wd. mjdhy;jhd; tho;f;ifia Mo mwpe;J mjNdhL Nerk; itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ ,d;wpaikahjjhfpwJ. mk;khjphpahd Ner ghtq;fis kpfg; nghpa tPr;NrhL Kidg;ghf Kd;itg;gNj ,yf;fpak;. mij ,e;j ehty; kpfr; rhpahfNt nra;jpUf;fpwJ vd;W nrhy;yyhk;.


xU gilg;ghsp jd;Dila gilg;gpy; ve;jg; nghUis ikag;gLj;j Ntz;Lk;; vd;gJ Kf;fpakhfpwJ. fhyq; fhykhf ,e;j kz;zpy; tho;e;J tUk; kf;fSila kuG rhh;e;j eilKiwfs;> mth;fspd; ek;gpf;iffs;> md;whl tho;f;ifapy; mth;fspd; gof;f tof;fq;fs;> mth;fs; ,e;j tho;f;ifg; Nghuhl;lj;jpy; vjph; nfhs;sf; $ba gpur;idfs;> ,tw;iwnay;yhk; jOtp xU gilg;G ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJjhNd cz;ik.


kf;fs; gy;NtW jsq;fspy; Vo;ikg;gl;Lf; fplf;fpwhh;fs;. nghUs; rhh;e;j Vo;ik> fyhr;rhuk; rhh;e;j Vo;ik> ,g;gbg; gyTk; mth;fis thl;b vLf;fpd;wd. gzj;ij ikag;Gs;spahff; nfhz;l tho;tpd;; nghJ ntspfspy; xOf;fk; vd;gJ Njl Ntz;ba xd;whfpf; fplf;fpwJ. gzk; vd;fpw xU fhuzp tho;f;ifapd; rfytpjkhd ed;dpiyfisAk; rhfbj;J tpl;lJ vd;gJjhd; rj;jpak;. Xq;fpf; FunyLj;Jg; NgRk; Ngr;Rf;fspYk;> tPhpaf; fl;NlhL vOJk; vOj;Jf;fspYk; jilapd;wp ntspg;gLk; kdpj Neak; ajhh;j;j tho;f;ifapy; NjbailAk; xd;whfTk;> mg+h;tkhdjhfTk;jhNd fhzf; fpilf;fpwJ.


,itnay;yhk; ek; rpe;jidapy; khw;wq;fis Vw;gLj;j Ntz;lhkh? ek; rpe;jidfspy; ngUj;j khw;wq;fs; epfohj tiuapYk; r%f khw;wj;ij ehk; vg;gb vjph;ghh;f;f KbAk;? rpe;jidfs; $h;ikg;gl;l xU r%fj;jpy;jhd; xt;nthUthpd; czh;TfSk; $h;ikaile;J> ngUj;j tpthjq;fSk; mjd; njhlh;r;rpahf nray;fSk; ey;tbtk; ngWfpd;wd. mg;gbahd $h;ikg;gl;l xU vOj;ijj;jhd; ehtyhf tbtikj;jpUf;fpwhh; mh;\pah. mJ ngha;iff; fiug;gl;b vd;fpw ftp eak; kpf;f ngaNuhL jiy epkph;e;J epw;fpwJ.


ehty; vd;gJ xU r%fr; nray;ghlhfg; ghpzkpf;f Ntz;Lk;. fhyj;ijj; jhz;b epw;f Ntz;Lk;. mg;nghOJjhd; r%fj;jpd; gy;NtW kl;lj;jpdUf;Fk; mJ gad;glf;$bajhf ,Uf;Fk;. ,e;jr; r%fj;jpd; xU Fwpg;gpl;l jsj;jpy; gJq;fpf; fplf;Fk; ngha;ikfisf; fl;ltpo;j;J mk;gyg;gLj;JfpwJ ,e;j ehty;. kdpjh;fspd; ngha;k;Kfq;fisf; fpopj;njwptNjhL> xt;nthU kdpjUf;FkpilNaahd khaj; jpiufisAk; mWj;njwpfpwJ. kpUfq;fs; jhq;fs; tho;tjw;fhf xd;iwnahd;W mbj;Jj; jpd;W [Ptpf;fpd;wd. Vwf;Fiwa kdpjh;fSk; mg;gbj;jhNdh vd;W epidf;f itf;fpwJ. cah;e;jtd; ,isj;jtid tisj;Jg; Nghl Kay;fpwhd;. gbatpy;iy vd;why; mjw;fhd kiwKf m];jpuq;fisg; gpuNahfpf;fpwhd;. me;j m];jpuq;fSk; gydspf;ftpy;iynad;why; NkNy xU gb nrd;W kpul;b> gaKWj;jp mbgzpa itf;fj; Njitahd tpj;ijfisf; ifahs;fpwhd;. mjdpYk; mfg;glhjth;fis ,y;yhky; nra;J tpLtJ vd;fpw msTf;fhd cr;repiy mf;fpukq;fSk; xUtdhy; ifahsg;gLfpd;wd. jdp kdpjr; nray;ghl;bd; Kuzhd eltbf;iffSf;F Mjhukhf epd;W fhg;gJ gzk; vd;fpw Nkhrkhd t];J. me;jf; fhuzp mJ te;j top rhpapy;iynad;why; mjDila nray;ghLfSk; rhpapy;yhj topKiwfSf;Fj;jhd; xUtidf; ,l;Lr; nry;y KbAk; vd;gJ ,q;Nf ep&gpf;fg;gl;l cz;ikfs;. ,ij ,e;j ehty; mjd; ajhh;j;j topapy; rh;t rf[khfr; nrhy;ypr; nry;fpwJ.


,d;W ntsptuf;$ba ehty;fs; njhl;Lg; Ngrhj tp\aq;fNs ,y;iy vd;W $wyhk;. Kd;idf;F ,g;NghJ vt;tsNth khw;wq;fis Vw;gLj;jpapUf;fpwJ ,d;W NgRk; ehty;fs;. ajhh;j;j ntspjdpy; jkpo;r; r%fj;jpd; Kuz;ghLfisAk;> rhjpfs; rhh;e;j Kuz;ghLfisAk;> gilg;ghspfs; ehtypy; nfhz;Ltu Muk;gpj;jpUf;fpwhh;fs;. mg;gbahd gue;j ntspiaj; Jzpr;rNyhL NgRk; ehty;jhd; ngha;iff;fiug;gl;b.


ehty; tpkh;rdk; vd;gJ KOf;f KOf;f me;jf; fijiag; gw;wpg; NgRtJ vd;gjhff; nfhs;fpwhh;fs; gyh;. xU ehtiy mjd; jj;Jthh;j;jj; jsj;jpypUe;J mikjpahf cs;thq;fp mJ Vw;gLj;Jk; tpfrpg;igg; g+lfkhf ntspg;gLj;JtJk;> mjd; gad;ghl;il ntspr;rkhf;FtJk;jhd; xU ey;y EhYf;F ehk; jUk; cz;ikahd khpahijahf ,Uf;f KbAk;. me;j Nehf;fpy;jhd; ,e;j ehty; tpkh;rdk; ,e;j tbtpy; ,q;Nf Kd; itf;fg;gLfpwJ. xU ey;y ehtiy vOj xU gilg;ghspf;F chpik vd;why; mjw;fhd xU rpwe;j> fz;zpakhd tpkh;rdj;ijAk;> xU Njh;e;j thrfdhy;; Kd; nfhzu KbAk;jhNd? mg;gbahd ntspg;ghLjhd; gue;j kdj;NjhL Kd; itf;fg;gLfpwJ.


ey;y vOj;Jf;fisf; fz;L nfhs;Sq;fs;. kdjhug; ghuhl;Lq;fs;. vLj;Jf; nfhz;l nghUs;> mjpy; njd;gLk; mDgtk;> me;jg; gilg;gpw;fhf gilg;ghspapd; cz;ikahd Kaw;rp> mjpy; cuj;Jg; Ngrg;gLk; cz;ikfs;> mjd; Njitfs;> ,it vy;yhKk; czug;gl Ntz;Lk; vd;gij xg;Gf; nfhs;Sq;fs;. kdk; jpwe;J xg;Gf; nfhLq;fs; cq;fis.


epiwa tpthjq;fis cs; thq;fpf; nfhs;tjhf ,Uf;fpwJ ,e;jg; ngha;iff;fiug;gl;b. ntt;NtW tpjkhd ghh;itfis Vw;gLj;Jtjhf mikfpwJ. vy;yhtpjkhd tpthjq;fisAk; tpkh;rdq;fisAk; cs;thq;fpf; nfhz;L> mtw;wpd; [dehafg; gz;Gfisj; jd;dfj;ij Vw;Wf; nfhz;L epkph;e;J epw;gJ xU ey;y ehtypd; yl;rzkhf ,Uf;f KbAk;. mg;gbahd xU ghpg+h;z Mde;jj;ij> jpUg;jpia ,e;j ehty; ekf;F mspf;fpwJ.


ajhh;j;jk; vd;fpw jsj;jpNyNa tplhJ ,aq;Fk; ,e;j ehty; KOf;f KOf;f ey;cUg;ngw;w KOikahd xU fiytbtk; vd;gJ cWjp. midtuhYk; gbj;J mDgtpf;f Ntz;ba xU Kf;fpakhd ehty;.


--------------------------------------


24 ஆகஸ்ட் 2011

எதிர்பார்ப்புகள்                    

என்
உடல்
பற்றியதான                .

பிரக்ஞை

எனக்கு

இல்லாமற்போனது

உன்னைச்

சந்தித்த
பின்னால்தான்

உடல்முழுக்க

உணர்வுகள்
முழுக்க

உன்
நினைவுகளால்

வியாபித்துக்
கிடக்கிறேன்

அவைதான்
என்னைச்

சுமந்து
அலைகின்றன

மனம் இலகுவாகி

வான் வெளியில்

பறந்து அலைகிறேன்

காற்று கூட என்னைத்

தாலாட்டத்தான் செய்கிறது

காலம் உன்னை

என்வழி

திருப்பாமலா போய்விடும்?

-------------------


 

காலைக்காட்சி

அவிழ்த்து விடப்பட்ட

கிழண்டுபோன குதிரைகள்

ஓட்டிவிடப்பட்ட

ஒன்றுக்கும் உதவா மாடுகள்

மதில்களில் ஒடுங்கிப்போய்

பால் திருடக் காத்திருக்கும்

எப்போதாவது கண்ணில் படும்

கள்ளப் பூனை

பேருந்தில் அகப்பட்டு

சாலையில் சித்திரமாய்

கண்ணில் பட்டுவிடும் நாய்

கோயில் வாசல்களிலும், வெளிகளிலும்

தவாக்க இயலாமல்

தவறாமல் காணக்கிடைக்கும்

இளைத்து நொந்த

இரவலர்கள்

இவற்றிற்கிடையே

நடைப் பயிற்சி

கோஷ்டிகானமாய்

விரிந்த சிரிப்போடு – மன

விசாலமாய் உலாத்தும்

முதியோர் என்கிற

சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்!


 

---------------------

  ”மதிப்பு”                   சிறுகதை - பிரசுரம் - தாய்வீடு இதழ் ஜூன் 2024                                         ---------------    எ து...