29 ஆகஸ்ட் 2011

மாறிப் போன தடங்கள்khwpg;Nghd jlq;fs;


போய்விட்டுte;j md;W kdJ kpfTk; fdj;Jg; NghdJ. Vd; NghNdhk;? vd;W Mfpg;NghdJ. vijnay;yhk; epidj;Jf;nfhz;L Ngha;tUtijj; jtph;j;jpUe;NjNdh mitnay;yhKk; mope;Jjhd; NghapUe;jd. gae;jJ NghyNt! kdrpy; epd;wpUe;j gpk;gq;fs; NtW. mJ rpd;d tajpy; ehd; Xbahbj; jphpe;j njUf;fs;. ghh;j;Jg; ghh;j;J kfpo;e;j tPLfs;. ePe;jp ePe;jpf; fisj;j MW. kdjpy; gjpe;J NghapUe;j gbj;j gs;sp. mjd; gpd;Nd jdpj;J epd;w Fd;Wfs;. mjd; fPNo gue;J gl;l nghl;ly; ntsp. mq;Nf gwe;J jphpAk; mbf;fb fz;zpy; gLk; nghpa nghpa fOFfs;. vJTNk ,y;yhky; ,g;gb vy;yhtw;wpYkh xU khw;wk; Vw;gLk;? kdJ nehe;J NghdJ vdf;F. mJ tj;jyf;Fz;L Ch;. mg;NghJ mJ kJiu khtl;lk;. ,g;NghJ jpz;Lf;fy;ypd; fPNo tUfpwJ. ntw;wpiyf; Fz;L vd;Wjhd; ngah; vq;fs; CUf;F. Fz;L Fz;lhd mfd;W cUz;l ntw;wpiy tpisAk; nfhbf; fhy;fs; mg;NghJ mjpfk; mq;Nf. mjdhy; me;jg; ngah; vd;ghh;fs; nghpNahh;fs;. vdf;Fj; njhpa jf;fhspf; fkp\d; kz;bfisj;jhd; ehd; mjpfk; ghh;j;jpUf;fpNwd;. mt;tsT tpisr;ry; Rw;Wg; gFjpfspy;. nfhilf;fhdy; kiyf;F vq;fs; Ciuj; njhlhky; nry;y KbahJ. thUq;fs;> thUq;fs; vd;W vq;fs; vy;NyhiuAk; if ePl;b tuNtw;Fk; vq;fs; Ch;. gp.Mh;. ,uh[ka;ah;> fkyhk;ghs; rhpj;jpuk; ehty; vOjpa ngUk; gilg;ghsp gpwe;jJ ,e;j Ch;jhd;. mf;ucwhuj;jpy; %d;W njUf;fs; cz;L. xw;iwj; njU> eLj;njU> Nfhapy;njU vd;W. mjpy; xw;iwj; njUtpy;jhd; gp.Mh;.Mh;. mth;fspd; tPL cs;sJ. 'vOj;J' MrphpaUk; kzpf;nfhbf;fhy vOj;jhsUkhd [hk;gthd; jpU rp.R.nry;yg;gh mth;fs;jhd; Ehw;whz;L tpohf; nfhz;lhbdhh;fs; jpU gp.Mh;.,uh[ka;ah; mth;fSf;F. ngU Kaw;rp vLj;Jr; nra;j tpoh mJ. xw;iwj; njUtpy; mth; gpwe;j tPl;il epidtplkhf;fpdhh;fs; mg;NghJ. ,g;NghJk; Nghdhy; mq;F ghh;f;fyhk;. epidtplk; vd;w 'vOj;Jf;fy;' gjpf;fg;gl;l mstpy;. mJjhd; Ntjid. me;j tpohTf;F jpU n[afhe;jd; cl;gl vy;yh vOj;jhsh;fSk; te;jpUe;jhh;fs;. ehd; jpU eh.ghh;j;jrhujp> jpU gp.v].;,uhikah Nghd;wth;fisg; ghh;j;jJ mg;NghJjhd;. jpU v];.tp.rf];uehkk; mth;fspd; Nrth ];Nl[; FOtpdhpd; 'NjNuhl;b kfd;' ehlfk; eilngw;wJ tpohtpd;NghJ. kiwe;j ebfh; jpU Kj;Juhkd; mth;fis> Nfhapy;njUtpy; xU tPl;by; gf;fj;jpy; mkh;e;J 'M'ntd;W ghh;j;Jf;nfhz;L Ngrpf; nfhz;bUe;Njhk;. ntF mikjpahdth;. mkh;j;jyha;g; Ngrf;$bath;. Mh;g;ghl;lk;> ge;jh vd;W vJTkpy;yhky; mg;gb xU ebfiug; ghh;g;gJ mhpJ. jpU.rp.R.nr.apd; rp\;aNfhbfs; ehq;fs;. ,g;gbr; nrhy;ypf;nfhs;tjpy; vq;fSf;F xU jdpj;j ngUik cz;L. mth; me;j tpohTf;fhf> mjd; Nkd;ikf;fhff; fLikahf cioj;jhh;. mth; ,l;l fl;lisiar; rpuNkw;nfhz;L nra;Njhk; ez;gh;fshfpa ehq;fs; ehiye;J Ngh;. Xb Xbr; nra;Njhk;. Mbg; ghbr; nra;Njhk;. mj;jid re;Njh\k; vq;fSf;F. Nky ke;ij ,uh[h[p Nkilapy; tpohf; $l;lk;. ehj];tuk; Koq;f Nksjhsj;NjhL Ch;tyk;. jpU eh.gh. mth;fNshL xl;b xl;b ele;Jnfhz;L te;jJk;> mtiu> mthpd; fk;gPuj;ij> me;j jPl;rz;aj;ij> me;j epkph;e;j ed;diliag; ghh;j;J mDgtpj;Jf;nfhz;Nl $l te;jJk; mj;jid ngUik kdjpw;Fs;. vq;fs; Ch; jpU rp.R.nr. mth;fshy; ngUik ngw;wJ. jpU gp.v];. ,uhikah> rpWfij kd;dd; mth;fspd; CUk; mNjjhd;. nghpa mfk; vd;W xU tPL cs;sJ Nfhapy; njUtpy;. mJjhd; rp.R.nr. mth;fspd; tPL. thry; jpz;izapy; Rw;wptu ehq;fs; mkh;e;Jnfhz;L mth; NgRtijf; Nfl;Nghk;. vq;fspd; fj;Jf; Fl;bf; ftpijfis vLj;J tpLNthk;. vOjp ePl;LNthk;. xd;Wk; vjph;tpidapd;wp mj;jidAk; jpUk;gptpLk; mikjpaha;. jpU. rp.R.nr. mth;fs; khjphp xU ciog;ghspiag; ghh;f;fNt KbahJ. jhd; vOjp mr;rpl;l Gj;jfq;fisr; Rke;J nfhz;L Ch; Cuhfr; nrd;wth; mth;. vOj;J ,jo;fisg; gpd;dpLtJ> jghypy; mDg;GtJ Mfpa gzpis mtNu Kd;dpd;W nra;thh;. rp.R.nr. kpfTk; vspikahdth;. fl;bf; fl;b ePh;f;fhtp Vwpg;Nghd xU Ntl;bapy;jhd; vg;NghJk; njhpthh; mth;. fhlhj; Jzpapy; ijf;fg;gl;bUf;Fk; khh;igAk;> fOj;ijAk; KOikahf kiwj;j ifapy;yhj gdpad; Nghl;bUg;ghh;. xU lah;r; nrUg;G. me;jr; rj;jk; Nfl;Lf; Nfl;Lg; gofpg;Ngha; mth;jhd; Nghfpwhh; vd;W tPl;Lf;Fs; ,Ue;jgbNa nrhy;yptpLNthk; ehq;fs;. jpahfp Rg;ukzparpth mth;fSf;Fk; me;j Ch;jhd;. vOj;jhsh; N[hjph; yjh fphp[h mth;fspd; CUk; tj;jyf;Fz;Ljhd;. mth;fisg; gw;wpr; nrhy;yhky; ,Ue;jhy; mJ ngUk; jtW. fhRf;fhf vOjhky;> fUj;Jf;fhf vOJgth; mth;. vOj;Jf;F ey;y Nehf;fk; Ntz;Lk; vd;gjpy; jPh;khdkhf ,Ug;gth;. mtUila ve;jg; gilg;Gk; nghOJNghf;Ff;fhf vOjg;gl;lJ vd;W nrhy;yNt KbahJ. mw;Gjkhd gilg;ghsp. ,j;jid ngUikfisAk; cs;slf;fpa mNj Chpy;jhd; ,d;ndhU nghpa jpahfpAk; ,Ue;jhh;. mth;jhd; vq;fs; je;ij. jdf;F tha;j;j Ncwhl;ly; cj;jpNahfk; jd; thhpRfSf;Fk; njhlh;e;J tplf; $lhJ vd;gjpy; cWjpahf epd;wth;. kpff; Fiwe;j tUkhdj;jpy; gpbthjkhf MWNgiug; gbf;f itj;jth;. murhq;f Ntiyiag; gps;isfs; gpbg;gJtiu tplg;Nghtjpy;iy vd;W ,aq;fpath;. Ncwhl;lypy; Ntiy ghh;j;J cah;e;j FLk;gk; vd;why; mJ vq;fs; tPLjhd; vd;W jiy epkph;e;J nrhy;yyhk;. mg;ghtplk; xU nfl;l gof;fKk; fpilahJ. nghb NghLtijj; jtpu. mijf;$l> mjw;fhd kpff; Fiwe;j igrhr; nryitf; $l vq;;fspd; gbg;Gf;fhfj; jpahfk; nra;jth;. jplkhf> ve;jr; rydKkpy;yhky; ehw;gJ Ik;gJ Mz;L fhyk; xU kdpjdhy; ,g;gb ciof;f KbAkh? Kbe;jJ mg;ghthy;. mg;ghthy; kl;LNk vdyhk;. me;j kd cWjp ahUf;Fk; tuhJ. ,Nj gpd;dzpiaf; nfhz;l NtW rpy FLk;gq;fs; fhzhky; NghdJjhd; rhl;rp. mg;ghtpd; jpahfq;fs; mstplw;fhpaJ. mjw;F cWJizaha; epd;wJ mk;kh. mtspd; jpahfq;fisAk; ,q;Nf epidT $whtpl;lhy; ed;wp kwe;jth; MNthk;. mg;gh Ntiy ghh;j;j ntq;fNl\; fNg ,d;W ,y;iy. ehq;fs; FbapUe;j Voiu &gha; thlif tPL ,y;iy. vdf;F ,ytrkhf l;a+\d; nrhy;ypf; nfhLj;j fzf;F thj;jpahh; fpU\;zrhkp ,y;iy. mz;zhTf;F v];.v];.vy;.rp.> Njh;Tf;Fg; gjpide;J &gha; fl;lzg; gzk; nfhLj;j kpuhRjhh; ,g;NghJ ,y;iy. tPl;Lf;F tPL mruhky; jz;zp vLj;J tpLk; itj;jp ,y;iy. NuNuNuvd;W ghbf; nfhz;L jphpAk; Gj;jp Ngjypj;j gl;ljhhp ntq;fl;uhkidf; fhztpy;iy. mtNdhL jq;if guk;giur; rhgk; vd;W igj;jpakhfpj; jphpe;j fpWf;F uh[k; ,y;iy. gs;sp thrypy; < nkha;f;ff; fplf;Fk; rPahd;,ye;ijg; gok; tpw;Fk; ghl;b> g;g;g+g+..vd;W Cjpf;nfhz;L tUk; fkh;fl; fk;G kpl;lha;f;fhud;> fhyzhTf;F xU ghl;by; fyh; rh;gj; jUk; khhpak;kd; Nfhapy; vjph;f;fil> ,g;gbr; nrhy;ypf; nfhz;Nl Nghfyhk;jhd;Vd;>

mf;ucwhuj;jpd; gioa Kfq;fs;> gbj;j ez;gh;fs; vd;W vtUNk ,y;iy ,d;W. mNef tPLfs; ,bf;fg;gl;L Gjpa tPLfs; fl;lg;gl;L ahh; ahNuh> vtnutNuh Fb te;jpUe;jhh;fs;. gbj;j gs;spf; fl;llk; gy ,lq;fspy; rpije;jpUe;jJ. mjd; Rw;Wr; R+oy; ngUk; khR gbe;jpUe;jJ. fzf;fpylq;fh tPLfs;> gpd;Gwk; Rk;khf; fple;j nghl;ly; ntspfs; midj;jpYk; tPLfs;> tPLfs;> tPLfs;. gs;spiar; Rw;wpapUe;j tpisahl;L ikjhdk; Vdpg;gbr; RUq;fp rpWj;Jg; NghdJ? vd; kdKk; Vdpg;gbr; RUq;fpg; NghfpwJ? ehd; ePe;jp ePe;jpf; fspj;j MW vq;Nf? Fjpiuf; fy;ypy; Fjpj;J> ahidf; fy;Yf;F Kq;F ePr;rpy; te;J fiuNahukha;f; Fspj;Jf; nfhz;bUe;j Kj;Juhzpapd; fhiyf; fps;spNdhNk? me;j ,lk; vq;Nf NghdJ? murkuj;jbg; gps;isahUf;F Kd;dhy; gRtd; cl;fhh;e;jpUf;f> Rw;wptu Mb gjpndl;Lf;F mtDf;F rpj;uhd;dq;fs; gilf;Fk; Nfhyhl;l epfo;r;rp eilngWNk? NfhNyd;dhf; NfhNy……NfhNyd;dh NfhNy..me;jf; Nfhapy; vd;dthapw;W? fz;fspy; fdy; gwf;f KWf;fpa kPirAld; ifapy;thNshL fhtYf;F epw;ghNd rq;fpypf; fUg;gd;mtdpd; fhty; vd;dthapw;W? MW ,Ue;jhy;jhNd ,itnay;yhk; Ntz;Lk;? MNw ,y;iy. mJNt FWfpf; FWfpf; NfhL Nghy; Xukha; rhf;fil ePuha; Jh; ehw;wj;NjhL nfhRf;fspd; gpwg;gplkha;> mRj;jj;jpd; ,Ug;gplkha;vd;d nfhLik ,J? kdR kpfTk; fdj;Jg; NghdJ vdf;F. nrhe;j Ch; Nghdhy; kd epk;kjp Vw;gLk;. re;Njh\k; kpspUk;. ,J Neh;khwha; Mfpg; NghdNj? kdjpy; Vw;fdNt gbe;J NghapUe;j gpk;gq;fs; mope;J Ngha;tpLNkh? mope;J Nghapw;Nwh? mtw;wpdhy; cs;sj;jpy; Njq;fpf; fple;j ed;ndwpfs; rpjpykhFNkh? MfhJ. mJjhd; Mjhu ];Ujp. mitjhd; cuk;. me;j cuj;jpy; tpise;jJjhd; vd;Ds; gbe;jpUf;Fk; ed;ndwpfs;. mitfSf;F vd;WNk moptpy;iy. epr;rak; moptpy;iy. mJjhd; rj;jpak;!!

கருத்துகள் இல்லை: