11 ஜூன் 2020


                வெறுமை                                                                                                                                                                                           ---------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 பூடகமாகத்தான் இருக்கிறது                                                                                                                                     வாழ்க்கை                                                                                                                                                                                          புரியாத புதிர்தான்                                                                                                                                                                           இறுக்கமான அமைதியில்                                                                                                                                         
 விரும்பி நிலைக்கும் தனிமையில்                                                                                                                            அலைபாயும்                                                                                                                                                                     
 எண்ண ஓட்டங்கள்                                                                                                                                                       
 வெற்றிடப் புள்ளியில்                                                                                                                                                  
 சுற்றிலும் புலப்படாத                                                                                                                                                    உருவமற்ற வெளி                                                                                                                                                                  
 உணர முற்பட்டு                                                                                                                                                                              உணர்ந்ததாக பாவித்து                                                                                                                                                                 உயிர்ப்பித்துக் கொள்ளும்                                                                                                                                          
 தன் முனைப்பு                                                                                                                                                                 
 புள்ளியே புதிராய்த் தோன்ற                                                                                                                                     
 புரிய நிற்பது எது?                                                                                                                                                                                 தேடுதல்தான் வாழ்க்கை                                                                                                                                                             தேடித் தேடிச் சலிப்பதும்                                                                                                                                                             மீண்டும் தேடுவதும்!                                                                                                                                                     கைப்பிடியில் இழுபடும்                                                                                                                                                               லகானின் மறுமுனையில்                                                                                                                                          
காலக் குதிரை                                                                                                                                                                
 கட்டறுத்துக் கொள்ளத்                                                                                                                                                                துடிக்கிறது!                                                                                                                                                                                       ஒவ்வொருவருக்கும் ஒன்றொன்றென்ற                                                                                                            
 புள்ளியை நோக்கிய                                                                                                                                                     
 பயண இடுகையில்                                                                                                                                                       
 விரட்டி இழுக்கிறது                                                                                                                                                                 வீணாகும் பொழுதுகள்                                                                                                                                                                எவ்வளவுதான் பயணித்தாலும்                                                                                                                              எத்தனைதான் தேடி நின்றாலும்                                                                                                                               
 எல்லாமும் அடங்குவது                                                                                                                                                             எங்கென்று சொல்ல?                                                                                                                                                   

 பிரமையும் பிரேமையும்                                                                                                                                                      பிய்த்தெறியும்வாழ்க்கை!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

கருத்துகள் இல்லை: