12 ஜூன் 2020

இடைவெளி - கவிதை

இடைவெளி  
இடையில் இருந்த                                                                                                                                                                                                                                          
வெளியை மட்டும்தான்                                                                                                                                                                                                   
உணருகிறேன்                                                                                                                                                                                                                             
நீங்களாகத்தான்                                                                                                                                                                                                                                                
கோடு
போட்டீர்கள்                                                                                                                                                                                                                                        
வெளியைக் குறுக்குவதும்                                                                                                                                                                                                                   
வெளியைக் கடப்பதுவும்                                                                                                                                                                                                                       
இல்லாமல் செய்வதும்                                                                                                                                                                             
எளிதுதான்                                                                                                                                                                                                                                                              
அவரவர் இருப்பில்                                                                                                                                                                                                                
அவரவர் இருக்க                                                                                                                                                                                                                                              
எங்கிருந்து வந்தது                                                                                                                                                                                                                 
இடைவெளி?                                                                                                                                                                                                                                                         
இப்புறம்                                                                                                                                                                                                                                                                      
அப்புறம் என்று                                                                                                                                                                                                                           
பார்வையும் சிந்தையும்                                                                                                                                                                                                   
பாடாய்ப் படுத்துகிறது                                                                                                                                                                                                       
இப்போது                                                                                                                                                                                                                                                                   
போட்டவர்தான்                                                                                                                                                                                                                                                 
அழிக்க வேண்டும்                                                                                                                                                                                                                                          
இடையில் இருக்கும்                                                                                                                                                                                                          
வெளியை நினையாமல்                                                                                                                                                                                                                         
எல்லோரும் 
 கடப்பது                                                                                                                                                                                                                                  எப்போது?                                                                                                                                                                                                                                                                                           --------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

கருத்துகள் இல்லை: