04 மே 2024

 விட்டல்ராவ் அவர்களின் “சில உலகத் திரைப்படங்களும் கலைஞர்களும்

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மதிப்பிற்குரிய பெரியவர் திரு.விட்டல்ராவ் அவர்களின் இந்த நூல் இப்போது என் கையில். உடனே வாசித்து விட வேண்டும் என்கிற ஆவலைத்தூண்டுகிற அற்புதமான வடிவமைப்பு.வழு வழுவென்ற தாளில் உயர்தரத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்நூல் விட்டல்ராவ் அவர்களின் எழுத்தின் மீது கொண்ட மரியாதையையும் மதிப்பையும் உணர்த்துகிறது. உயரத்தில் நிறுத்தி உலகுக்கு உணர்த்த எழுந்துள்ள இந்த எழுச்சி...சாய் அசோக்கின் பரந்த / பறந்த மனதின் அடையாளம். அவரின் புத்தக வெளியீட்டு முயற்சிகள் வெற்றிப் படிக்கட்டுகளாய் அமைந்து...அவரைக் கை பிடித்து உச்சிக்கு அழைத்துச் சென்று நிறுத்தும் என்பது திண்ணம். அவருக்கு நம் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்...!

புதிய சீரிய முயற்சிக்கு ஆதரவளியுங்கள் வாசக அன்பர்களே...புத்தகம் வேண்டுவோர் தொடர்பு கொள்க:- 9482791983//8643842772 Jairigi publications 
See lessகருத்துகள் இல்லை:

  ”மதிப்பு”                   சிறுகதை - பிரசுரம் - தாய்வீடு இதழ் ஜூன் 2024                                         ---------------    எ து...