12 ஏப்ரல் 2009

verumai


"ntWik"

g+lfkhfj;jhd; ,Uf;fpwJ

tho;f;if    

Ghpahj Gjph;jhd

,Wf;fkhd mikjpapy;

tpUk;gp epiyf;Fk; jdpikapy;     

miyghAk

vz;z Xl;lq;fs

FtpAk; ntw;wplg; Gs;spapy;     

Rw;wpYk; Gyg;glhj        

cUtkw;w ntsp                

czu Kw;gl;L

czh;e;jjhf ghtpj;J

caph;g;gpj;Jf; nfhs;Sk;

jd; Kidg;G

Gs;spNa Gjpuha;j; Njhd;w

Ghpa epw;gJ vJ?

NjLjy;jhd; tho;f;if

Njbj; Njbr; rypg;gJk;

kPz;Lk; kPz;Lk; NjLtJk;!

ifg;gpbapy; ,OgLk

yfhdpd; kWKidapy

fhyf; Fjpiu

fl;lWj;Jf; nfhs;sj

Jbf;fpwJ!

xt;nthUtUf;Fk; xd;nwhd;nwd;w

Gs;spia Nehf;fpa

gaz ,Lifapy

tpul;b ,Of;fpwJ

tPzhFk; nghOJfs

vt;tsTjhd; gazpj;jhYk;

vj;jidjhd; Njb epd;whYk;

vy;yhKk; mlq;FtJ

vq;nfd;W nrhy;y?

gpuikAk; gpNuikAk;         

gpa;j;njwpAk; tho;f;if!!                                                                                                                                                                                                                                                                                 

கருத்துகள் இல்லை:

  ”மதிப்பு”                   சிறுகதை - பிரசுரம் - தாய்வீடு இதழ் ஜூன் 2024                                         ---------------    எ து...