30 செப்டம்பர் 2018

மதுரை ராகப்ரியாவில் திரு.சஞ்சயின் இசைமழை ஓய்ந்து அதில் திளைத்து நின்றிருந்த தருணம் அந்த மகிழ்ச்சியோடு கை குலுக்கி ஒரு சந்தோஷ க்ளிக்....

கருத்துகள் இல்லை: