07 செப்டம்பர் 2011

பனிப்போர் (சிறுகதை)

(தினமணி கதிர்-நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சிக்குழு இணைந்து நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியில் ஆறுதல் பரிசு பெற்ற சிறுகதை)                                

    nghOJ tpbe;jJk; tpbahjJkhf Vz;lh ,ijr; nra;Njhk; vd;wpUe;jJ vdf;F. ,g;gbf; fhyq;fhh;j;jhNy thrypy; xUth; tUthh; vd;W ehd; fz;Nldh?

kdir vd;dghL gLj;jptpl;lJ me;jr; rj;jk;? NjNkndd;W fha;fwp eWf;fpf; nfhz;bUe;j vdf;F ftdk; vg;gbg; gprfpaJ? me;j rj;jj;jpdhy;jhNd? Mis cYf;fp tpl;lNj me;jf; Fuy;! vd;idawpahky;> vd;id kPwpr; nra;j xU fhhpak; nghpa Fw;wkh? mg;gbnad;d xU jiyNghFk; e\;lkh mJ?

nra;J nfhz;bUf;Fk; fhhpaj;jpd; mtru mtrpaj;ijf; $l czuhky; mg;gb vd;d Xl;lk;?

"mnjd;d ghjpy tpl;bl;L mg;b vOe;J XLwJ? kzp ,g;gNt vl;Nlfhy; Mahr;R...,dpNk eh rikr;R> vdf;F vLj;J tr;rpz;L> cq;fSf;Fk; mtDf;Fk; bgd; jahh; gz;zp> ,Jf;fpilapNy me;jk;kh NtNw Ntiyf;F te;jpUk;...mJf;Fg; gw;Wg; ghj;jpuk; xopr;rpg; NghlZk;? mg;Gwk; eh vg;gf; Fspf;fpwJ? vg;g bgd; rhg;gpLwJ? vg;Ngh MgP]; fpsk;GwJ?"

vy;yhf; fhhpaKk; ,e;j xd;wpdhy;jhd; ,d;W nfl;Lg; Nghapw;W vd;gJNghy; nrhy;ypf; nfhz;bUf;fpwhs;. ,d;W kl;Lkh nrhy;fpwhs;? vj;jidNah fhykha;j;jhd;! ,e;j tPl;Lg; ngz;LfSf;F> jq;fs; tPl;L Mk;gpisfisf; Fiw nrhy;yhtpl;lhy; nghONj NghfhNjh? mJjhd; mth;fSf;F cw;rhf lhdpf;Nfh? mg;gg;gh! vd;dkha;r; rhkpahLfpwhh;fs;?

'mJf;F eP fhiyy rPf;fpuk; vOe;jphpf;fZk;...rhtfhrkh VO> Voiud;D vOe;jphpr;rh?'

Nfl;Ltplyhk;jhd;. vj;jidNah Kiw Nfl;f epidj;jJjhd;. epidg;gJjhd;. Mdhy; xU jlit $lf; Nfl;ljpy;iyNa? nghpa rz;ilahfptpLk;. mijr; nrhy;ypah njhpa Ntz;Lk;? Nfl;gJ vd;gij tpl Nfl;fhky; ,Ug;gJjhd; tPl;Lf;F ey;yJ. tPl;L Mk;gpisf;fhd tpNtfk; mJ. rkj;J vd;why; mJjhd;. xU Mz; ,g;gbnay;yhk; Nahrpj;J> epjhdpj;J> jd;id mlf;fpf; nfhs;fpwhd;. FWf;fpf; nfhs;fpwhd;. Mdhy; tPl;Lg; ngz;kzpfs; mg;gbah jq;fis itj;Jf; nfhs;fpwhh;fs;. fztidg; ghh;j;J Rs;Sr;> Rs;nsd;W ehY Nfl;lhy;jhNd mth;fspd; kdk; rhe;jpahfpwJ? Nfl;L tpLfpwhh;fNs! Nfl;fhky; ve;j tPl;by; ve;jg; nghk;gis tpl;lhs;? mJ Vd; mth;fSf;F me;jr; rpW epjhdk; $l tuNtkhl;Nlndd;fpwJ? mg;ghB...! Nfl;lhr;R!!! ,g;Nghj;jhd; kdR Mwpj;J! vd;W kdk; mg;nghOJjhd; epk;kjpg; gLNkh? mJTk; GU\d;fhuidf; Nfl;gjpNy mg;gbnahU jdp ];thu];ak;! 'flf;...flf;...' vd;W mts; fha;fwp eWf;Fk; rj;jk;. tof;fkha; mts; fha;fwp eWf;Fifapy; vOk; rj;jj;ij tpl ,J nfhQ;rk; nghpR. vOk; rj;jj;jpy; fj;jpapd; mOj;jk; njhpfpwJ. mJghl;Lf;Ff; ifapy; ,wq;fp itf;fg; NghfpwJ?

'nfhz;lh> kPjpiaAk; eWf;fpj; je;jpLNwd;...'
Nfl;Lg; ghh;j;jhapw;W. je;jhy;jhNd? mnjd;dNkh mg;gbj; jdf;Fj;jhNd Gyk;gpf; nfhz;L> jhNd nra;J mtjpg;gl;Lf; nfhs;tjpy; xU Mj;k jpUg;jp. epiwa tPl;by; ngz;fs; ,g;gbj;jhd; ,Ug;ghh;fs; NghypUf;fpwJ! ,j;jidf;Fk; jpdKk; mtsh eWf;Ffpwhs;? ehd;jhd; nra;J nfhLf;fpNwd;....'

"vg;Bq;f ,t;tsT nghbah eWf;FwPq;fd;D MgP];y Nfl;fpwh? ePq;f mt;tsT ed;dh eWf;fNws;...,e;jhq;Nfh eWf;fpj;jhq;Nfh..."

'eh eWf;fpwjpy;iy...vq;f tPl;Lf;fhuUjhd;...'
nrhy;ypapUg;ghsh> khl;lhsh? ,e;jg; Gjph; ,d;Wtiu tpLtpf;fg;gltpy;iy. epr;rak; nrhy;ypapUf;fg; Nghtjpy;iy. vy;yhtw;iwAk; jhNd nra;J> ghlha;f; fopfpwJ vd;W fhl;bf; nfhs;tjpy;jhNd xU ngz;Zf;Fj; jpUg;jp?

"GU\d mg;b Ml;bg; gilf;fpwh ghtp! ghtk;> me;j kD\d; xU thapy;yhg; g+r;rp...,tfpl;l khl;bf;fpl;L Kopah Kopf;fpwhU..."
Ntiy ghh;f;Fk; ngz;fshdhYk; ,g;gbg; ghkuj;jdkha;g; Ngr topAz;Nl? ngz;fSila ,ay;Ng mJjhNd? mjdhy; fz;bg;ghfj; jd; Nrit> ml Ntz;lhk;ah> jd; cjtp> ml mJTk; Ntz;lhk;> mts; ,l;l jd; gzp mth;fSf;Fj; njhpe;jpUf;fg; Nghtjpy;iy.

vd; Ntiyf;F ,t;tsT ngUik ,Uf;Fk;NghJ 'ehd;jhd; nra;J nfhLf;fpNwd;' vd;W vd;NwDk; xU Kiw ehd; epidj;Jf; nfhs;sf; $lhjh? me;j chpik vdf;F cz;lh ,y;iyah?

'nra;J nfhLf;fpNwd;....mnjd;d nra;J nfhLf;fpNwd;...? Kjy;y ,e;j vz;zNk jg;G...ePq;f vdf;F ncwy;g; gz;Nwsh? mg;gBd;dh Ntz;lhk;...'

'ml> ahh;wP ,t? ahU mg;gbr; nrhd;dh? vy;yhk; ePah epidr;Rg;g NghypUf;F? fhiyy mQ;R kzpf;F vOe;jphpf;fpwJ Kjw;nfhz;L vd;ndd;ndy;yhk; nra;J itf;fpNwd;....vd;idf;fhtJ nrhy;ypapUf;Nfdh? thaj; jpwe;jpUg;gdh xUthl;bahr;Rk;? thrg; ngUf;f> thry; njspf;f> ghy; fha;r;r> bfhf;\d; Nghl> nte;ePh; Nghl> Ff;fh; itf;fd;D vj;jid nra;aNwd;? ,d;Dk; Nfhyk; xz;Zjhd; Nghliy...mJf;Fk; xU Foy; thq;fp tr;Nrd;dh...mJy Nfhyg;nghba milr;R> nuz;L ,Og;G ,Oj;jpLNtd; thry;y....Vd;dh vdf;F Gs;sp tr;r Nfhyk; Nghlj; njhpahJ...,y;yd;dh mijAk; nrQ;rpLNtd;....NtZk;dh fj;Jf; nfhL...mijAk; nra;J ghh;j;jpLNthk;....'

'mNlag;gh> nuhk;g jhuhsk;jhd;...,g;b xz;nzhz;Zf;Fk; fzf;Fg; gz;NwNs...cq;fskhjphpNa ehDk; fzf;Fg; gz;z Muk;gpr;rh ,e;j Nyhfk; jhq;Fkh? ,J ehs; tiuf;Fk; Vohapuj;jp vz;Zhj;jpg; gjpidQ;R Njhir thh;j;Jg; Nghl;bUf;Nfd;....gj;jhapuj;jp ehDhW ,l;yp cq;fSf;fhf Ntf tr;rpUf;Nfd;...vd;idf;fhtJ nrhy;ypapUg;gdh? ehd; fzf;Fg; gz;zpdh vq;f Nghap epf;fpwJ?'

'ma;ah rhkp Ms tpL.... eh nrhd;dnjy;yhk; jg;G....NghJkh?'
fd;dj;jpy; gl;Lg; gl;nld;W Nghl;Lf; nfhz;l ehl;fs; vj;jidNah? cf;fp Nghltpy;iy me;j kl;Lk; gpioj;Njd;. ,d;Dk; Mz; vd;fpd;w ];jhdk; ghf;fpapUf;fpwJ NghYk;! vdf;Fj;jhd; mg;gb! mts; mg;gb epidj;jpUf;fpwhsh njhpahJ.

eWf;Fk; rj;jk; ,g;NghJ epd;wpUe;jJ. Kbj;J tpl;lhNsh? mLg;gbf;Fg; Ngha; fPNo Ftpj;J itf;fg;gl;bUe;j fha;fspd; Njhy;fis ms;s Muk;gpj;Njd;. Fg;igj; njhl;bapy; Nghl;lhy; me;j Ntiy Mapw;W.

";ghh;j;Njsh...vt;tsT Nt];l;Ld;D...ey;yjh> ghh;j;J> nghWf;fp vLj;J thq;fpz;L tuZk;....Rk;kh Nghdkh> te;jkhd;D> VNdhjhNdhth thq;fpz;L tuf; $lhJ...fhR nfhLf;fpNwhk;y...nry;yhjjh nfhLf;fpNwhk;...mg;Ngh nghUisAk; ey;ygbahj;jhNd thq;fZk;..."

'Mj;jhB...,tsplk; NgrNt KbahJ...thiaf; nfhLj;jhy; thq;fpf; fl;bf;nfhs;s Ntz;baJjhd;...vij thq;fpdhYk;> vg;gb thq;fpdhYk;> Vjhr;Rk; nrhy;ypf; nfhz;Ljhd; ,Ug;ghs;...mJ mts; gpwtpf; Fzk;...kl;ilia tr;Rf; fl;bdhYk; NghfhJ...'

ehd; xd;Wk; gjpy; nrhy;ytpy;iy. mJjhd; tPl;L Mk;gpisf;F moF!

Jz;ilAk;> bu];fisAk; vLj;Jj; Njhspy; Nghl;Lf; nfhz;L Fspayiw Nehf;fpg; Nghdhs; rhujh.

ifapy; me;jg; Gj;jfq;fis vLj;Jf; nfhz;L cl;fhh;e;Njd; ehd;.

"rikay; Gj;jfk;....rikay; Gj;jfk;...Nfhyg; Gj;jfk;...Nfhyg; Gj;jfk;....mk;kh rikay; Gj;jfk;> Nfhyg; Gj;jfk; jhaP....nrl;b ehl;Lr; rikay; Gj;jfk;...,jaf; fkyk; Nfhyg; Gj;jfk; mk;kh..."

Fuypy; ,Ue;j me;j twl;rpAk;> rf;jpaw;W xypj;j me;j gycwPdKk;> MdhYk; tplhky; njhlh;e;j me;j mtrpaKk;> vd; fhJfspy; ,g;nghOJk; hPq;fhpf;f Muk;gpj;jd.

FunyOg;GjYf;F eLNt ruf;> ruf;...nfd;w me;jj; NjAk; nrUg;Gr; rj;jk;> bf;...bf;...bf;....vd;w me;jf; Fr;rp xyp;....,itjhNd vd;id tpul;babj;jJ thrYf;F. njU Muk;gj;jpypUe;Nj fhjpy; tpOe;J tpl;l me;j xyp...nfhQ;rk; nfhQ;rkhf vd; tPl;il neUq;f> neUq;f...rw;Wg; nghpjhdNghJ...mth;ghl;Lf;Fr; rj;jk; nfhLj;Jf; nfhz;Nljhd; te;J nfhz;bUf;fpwhh;> Mdhy; ahUk; thq;ftpy;iy vd;gijr; rl;nld;W czh;j;jpaJ vdf;F. ,e;j vz;zk; Vw;gLj;jpa ce;Jjyha;f; $l ,Uf;fyhNkh?

,g;gbf; fhyq;fhh;j;jhNy> ntapy; $l ,d;Dk; #L gpbf;fhj Neuj;jpy; te;jpUf;fpwhNu...vy;yhUk; mtuth; fhiyf; flikfisg; ghh;g;ghh;fsh> ,thplk; te;J ,e;jg; Gj;jfq;fis thq;fpf; nfhz;bUg;ghh;fsh? tPl;by; vy;yhUk; fhypy; nte;ePh; nfhl;bf; nfhz;lJNghy; ,Ug;ghh;fs; vd;gJ ,tUf;Fj; njhpahjh? vd;d kdpjh; ,th;? vij vg;nghOJ tpw;gJ vd;gJ $lth njhpahJ? mg;gbNaahdhYk; Gj;jfq;fis ahuhtJ ,g;gbj; njUtpy; nfhz;L te;J tpw;Wf; nfhz;bUg;ghh;fsh? mij vq;NfahtJ [d rQ;rhuk; mjpfKs;s ,lj;jpy; fil tphpj;jhyhtJ gyd; fpilf;Fk;. ,njd;d vd;Wkpy;yhj GJikaha; ,Uf;fpwJ? ,Jehs; tiu ,g;gbnahUj;jh; mjpfhiyapy; Gj;jfk; tpw;Wf;nfhz;L te;jNjapy;iyNa? vd;ndd;dNth Njhd;wpaJjhd;. MdhYk; ghtkha;j;jhd; ,Ue;jJ kdJf;F. fhuzk; vJ? X! me;jf; Fuy;jhNdh? xUNtis uhj;jphp rhg;gpltpy;iyNah me;j Ms;? mg;gbahdhy;jhd; ,g;gbnahU <d];tuk; njhdpf;Fk;. ma;Nah ghtk;! vd;dNth VNjh...!

"Mr;R...cl;fhh;e;jpl;Bq;fsh? xU G];jfj;jf; fz;nfhz;L ghh;j;jplg; glhNj? clNd gbf;f cl;fhh;e;jpl Ntz;bJ? vdf;F MgPRf;Fg; Nghf Ntz;lhkh? cq;fSf;Ff; nfhQ;rk; Nyl;lhf; $lg; Ngha;f;fyhk;....vdf;F mg;gb ,y;iy...thry;y /gpq;fh; gphpd;l; hPlh;D xz;Z tr;Rl;lh ,g;Ngh...cs;Ns EioawJ vd;d ilNkh mijf; fhz;gpr;rpf; nfhLj;jpLk; mJ...%Z ehs; Nyl;Ld;D njhpQ;rpJd;dh miu ehs; yPT fl;....njhpQ;rpf;Fq;Nfh...rPf;fpuk; Ngha; Fspr;rpl;L thq;Nfh> XLq;Nfh..."

ehd; Nyl;lha;g; Ngha;f; nfhs;syhk; vd;W ,tNs nrhy;ypf; nfhs;fpwhs;. vij itj;J mg;gbr; nrhy;fpwhs;. MgP]; vd;why; vy;yhUf;Fk;> vy;yh MgPRf;Fk; xNu tpjpfs;jhNd? mJ kj;jpa muNrh> khepy muNrh> jdpahh; epWtdNkh? vJthdhy; vd;d? MdhYk; mg;gbr; nrhy;ypf; nfhs;tjpYk; xU jpUg;jp. ,e;jg; nghk;gisfs; vjpy; vjpnyy;yhk; jpUg;jpg; gl;Lf; nfhs;fpwhh;fs;? vg;gb vg;gbnay;yhk; jq;fs; rpd;dr; rpd;d Mirfis epiwNtw;wpf; nfhs;fpwhh;fs;?

kl klntd;W Ngha; xU fhf;fha; Fspay; Nghl;L tpl;L> ,ij mg;gbr; nrhy;yf; $lhJ...Kq;fpf; Fspj;jhy;jhNd (rhpahf Kq;fhky;) me;jg; ngah;?...fpuhkj;jpy; Mw;wpy;> Fsq;fspy; ghh;j;jJ..me;jf; fhl;rpfs; vy;yhk; fdtha;g; Ngha;tpl;lJ ,d;W! tpLtpLntd;W Xb te;J rl;il Ngd;l;Lf;Fs; GFe;J> ygf; ygf;nfd;W nuz;L Njhiria tpOq;fp tpl;L ehDk; Gwg;gl;L tpl;Nld;.

mg;ghB! ,e;j ,ilg;gl;l Neuj;jpy;jhd; mtsplkpUe;J rj;jNkapy;iy? vd;dhr;R? vl;bg; ghh;j;Njd;. ehd; fpsk;Gtij vjph;ghh;j;J ifapy; me;jg; Gj;jfq;fNshL cl;fhh;e;jpUe;jhs;.

fhiyapypUe;J mts; Mu mkw cl;fhh;e;jpUe;j Neuk; ,Jjhd;. ntWk; Ie;Njh my;yJ gj;J epkplNkh> mtSf;Ff; fpilj;j xU nghd;dhd ,ilntsp! vd;dNth vd; kdJf;F ,g;gbj; Njhd;wpaJ.

"k;k;...fpsk;G...fpsk;G...." tpiuT gLj;jpNdd; mtis.

"NghAk; NghAk; ,e;jg; G];jfq;fisg; Ngha; thq;fpapUf;fPq;fNs....,Jf;F jz;lk; ehw;gJ &ghah? nghOJ tpbQ;rJNk ,g;bah jz;lk; mowJ?"

ehd; mtisNa ghh;j;Jf; nfhz;bUe;Njd;.

",e;jj; njUTy ahuhr;Rk; thq;fpapUg;ghq;fsh? mbr;R nrhy;YNtd;...cq;fsj; jtpu NtNw ahUk; me;j mrlh ,Uf;f KbahJ...vdf;nfd;d Nfhyk; Nghlj; njhpahjh? ,y;y GJrh ,jg; ghh;j;Jj;jhd; ehd; rikf;ff; fj;Jf;fZkh? Njitah ,e;j nuz;L G];jfKk;? gL jz;lk;....,Jf;F Vjhr;Rk; thry;y Nghd fha;fwp> gok;dhr;Rk; ePq;f thq;fpapUf;fyhk;...cq;fSf;Fd;D NjhZJ ghUq;f...G];jfk;D fz;Zy ghh;j;jh vij NtzhYk; thq;fpLtPq;fsh?..Nuhl;Ly nfhz;L te;J tpf;fpwhd;dh Kjy;y mJ vg;gbapUf;Fk;D vLj;j vLg;gpyNa cq;fSf;Fj; Njhziyah?.........

mYtyfj;jpw;F Neukhtij kwe;J tpl;lhNsh vd;dNth? epWj;jhky; ,d;Dk; nrhy;ypf; nfhz;Nljhd; ,Uf;fpwhs; rhujh.

mJ mts; Fzhk;rk;. tz;bf;Fg; gpd;dhy; cl;fhh;e;J nfhz;L MgP]; Ngha; ,wq;Fk;tiu $lr; nrhy;Yths;....nrhy;yl;LNk...mjdhy; vd;d? ,d;W New;wh ,J?

tuhz;lhtpy; ,Ue;J ,wf;fp> Gwg;gLtjw;Fj; jahuha; tz;bia ehd; epWj;jpaNghJ> me;j... bf;...bf;...bf;....vd;w mbnaLj;J itf;Fk; Fr;rp xypjhd; mts; Ngr;irAk; kPwp vd; fhJfspy; xypj;Jf; nfhz;bUe;jJ.

erpe;J Nghd xUtdpd; jd;dk;gpf;ifAldhd me;j Kidg;Gf;F ,J $lr; nra;af; $lhjh? Ntnwe;jtifapy; cjTtJ me;jg; ghh;itaw;wtDf;F!!

                ---------------------------------

                                

கருத்துகள் இல்லை: